Click to listen highlighted text!

Vård och omsorg

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vården och omsorgen i Båstads kommun ska präglas av värdighet, trygghet och gemenskap.

Värdegrunder för Båstads kommun
  • Våra vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov, egenansvar och delaktighet.
  • Närstående och frivilliga är en viktig del i verksamheten. Närståendes behov av stöd ska uppmärksammas utifrån lagar och förordningar.
  • Varje medarbetare har ansvar för att bidra till att verksamheten utvecklas och håller kvalitet genom sin professionella arbetsinsats och förhållningssätt.
  • Verksamheten ska präglas av trygghet, kompetens och utveckling samt en helhetssyn utifrån medarbetarnas och vård- och omsorgstagarens ansvar och delaktighet.
Vård och omsorgs stödinsatser regleras främst utifrån
  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Hälso- och sjukvårdslagen

Verksamheten är i huvudsak uppdelad i geografiska områden och för respektive område ansvarar en enhetschef.

Inriktningsmål:

Vård- och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov. Därför är det mycket viktigt med ett ömsesidigt respektfullt bemötande inom vård- och omsorgsverksamheten.

Vård- omsorgsverksamhetens insatser ska möjlighet att stärka och ta till vara vård- och omsorgstagarens resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet.

Boende och närmiljö i Båstads kommun gör att kommuninnvånarna kan leva och bo självständigt i bra bostäder.

Kompetens: Vård och omsorg omfattar många områden och det behövs fler olika yrkesgrupper. Det krävs stor yrkesskicklighet, empati och social förmåga för samtlig personal inom vård och omsorg.

Kvalitet: Ständigt förbättringsarbete är nödvändigt för en modern vård- och omsorgsverksamhet. För att utveckla och stärka kvaliteten ska verksamheten dokumenteras och följas upp. detta för att kunna jämföra verksamheten med andra liknande verksamheter.

Chef för Vård och omsorg är Emma Pihl.

Vård- och omsorgschef, Emma Pihl

Fotograf: Lovéns reklamfoto

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!