Click to listen highlighted text!

Kommunledningskontor

Senast ändrad: 2 sep, 2020

Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen av styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiska och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern och intern karaktär.

Kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall är chef över verksamhetsområdescheferna samt över kommunledningskontorets chefer.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för budget och controllerfunktion, redovisning, bokslut, likviditetsplanering, finansiering, debitering och försäkringsfrågor – med tillägget att alla EU projekt och tillfälliga projekt, samt verksamhetsstyrningen tillförs avdelningen.

Chef för Ekonomiavdelningen: Elisabet Edner

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar för att kommunens övergripande HR-arbete bidrar till verksamhetens mål och uppdrag . HR-avdelningen arbetar strategiskt och operativt med tex. medarbetarskap, chef- och ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, samverkan, lönebildning, anställningsvillkor, samt lagar och avtal.

Chef för HR-avdelningen: Philipp Seuffer

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingsavdelningen är en strategisk ledningsresurs. Alla kommunens upphandlingar ska gå genom avdelningen.

Chef för Upphandlingsavdelningen: Ann-Helene Klasson

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för kommunens digitalisering vilket innebär en ständig utveckling av digitala funktioner till medarbetare och medborgare i syfte att förbättra och förenkla. Helpdesk och IT-support stödjer verksamheterna med verktyg och användarstöd. IT-drift ser till att kommunen har en stabil och säker IT-miljö.

Chef för IT-avdelningen: Anders Björk

Kansli

Kansliet är avdelningen som bland annat ansvarar för att ge service i form av att skriva protokoll hålla koll på kallelser etc. för nämnderna, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt ansvar för Överförmynderi, arkiv och registrator samt posthantering.

Kansliet ansvarar för:

  • Diarieföring och registrering av kommunens handlingar
  • Arkiv
  • Posthantering
  • Administrationen kring hela vår politiska organisation, inklusive valarbetet

Chef för kommunkansliet: Olof Nilsson

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen arbetar med intern och extern kommunikation. Avdelningen erbjuder kommunikationsstöd till verksamheterna och arbetar med en rad kommunövergripande kommunikationsfrågor. Avdelningen ansvarar för kommunövergripande kommunikationskanaler, exempelvis bastad.se, intranät, sociala medier och annonsering. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för pressmeddelanden och att vara presskontakter.

Tf chef för kommunikationsavdelningen: Cecilia Franzén Rooth

Kundcenter
Kundcenter är en enhet inom kommunikationsavdelningen. Kundcenter arbetar med intern och extern service och är den naturliga första kontaktvägen för dig som vill ha kontakt med Båstads kommun.

Chef för kundcenter: Cecilia Franzén Rooth

Avdelningen för Hållbar Utveckling

Avdelningen för Hållbar Utveckling arbetar kommunövergripande med stöd åt kommunens verksamheter  i utvecklingsarbete vad gäller kvalitet, ledning och styrning, digital utveckling och Agenda 2030. Här initieras, samordnas och utvecklas interna och externfinansierade projekt. Här bedrivs också omvärldsbevakning, utredning och analys. Övergripande strategiskt arbete inom alla dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – kopplas samman inom avdelningen.

Chef: Sari Bengtsson

 

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!