Click to listen highlighted text!

Samhällsutveckling och hållbarhet

Senast ändrad: 25 maj, 2020

På dessa sidor hittar du information om vårt utvecklingsarbete kring frågor som berör miljö, klimat och social- och ekonomisk hållbarhet. Digitaliseringens möjligheter att bidra till omställning och hantera framtidens utmaningar är en del i kommunens utvecklingsarbete.

Båstads kommun har mål som syftar till att skapa en hållbar samhällsutveckling och målen är vägledande för våra verksamheter som arbetar för en bra miljö, en minskad klimatpåverkan och stärkt social hållbarhet i vår kommun.

Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet

Här kan du läsa mer om de globala målen

Hur arbetar Båstads kommun med Agenda 2030

Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till de globala hållbarhetsmålen och många av kommunens kärnverksamheter har direkt bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter an till exempel till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat.

Glokala Sverige

Projekt Glokala Sverige

Under 2019 är Båstads kommun tillsammans med 80 andra kommuner med i projektet Glokala Sverige. Projektet syftar till att stärka kunskapen om agendan och undersöka hur vi kan använda den som stöd i vårt lokala arbete.  Det är Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som gemensamt driver detta kommunikationsprojekt för att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

Hållbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan 5-12 oktober 2019

Båstad kommun kommer att arrangera en temavecka kring Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen den 5-12 oktober 2019. Tillsammans med andra aktörer i kommunen vill vi sprida kunskap och engagemang och kommer särskilt att fokusera på Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), Mål 5 (Jämställdhet), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och Mål 13 (bekämpa klimatförändringarna). Det kommer att vara aktiviteter kopplade till målen som man kan ta del av gratis, bland annat på biblioteket i Båstad.

Ta del av programmet

Miljö och klimat Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet
Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling som värnar vår natur och minskar vår klimatpåverkan. Här hittar du mer information om vårt arbete.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där förutsättningarna för ett gott liv med god hälsa finns för alla. Här hittar du mer information om vårt arbete.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att kommunen är resurs- och energieffektiv och bidrar till att skapa förutsättningar för näringar och företagande som leder till hållbar utveckling och nya jobb. Här hittar du mer information om vårt arbete.
Click to listen highlighted text!