Click to listen highlighted text!

Samhällsutveckling och hållbarhet

Senast ändrad: 29 sep, 2020

På dessa sidor hittar du information om vårt utvecklingsarbete kring frågor som berör miljö, klimat och social- och ekonomisk hållbarhet. Digitaliseringens möjligheter att bidra till omställning och hantera framtidens utmaningar är en del i kommunens utvecklingsarbete.

Båstads kommun har mål som syftar till att skapa en hållbar samhällsutveckling och målen är vägledande för våra verksamheter som arbetar för en bra miljö, en minskad klimatpåverkan och stärkt social hållbarhet i vår kommun.

Miljö och klimat

Vi strävar efter en hållbar samhällsutveckling som värnar vår natur och minskar vår klimatpåverkan. Här hittar du mer information om vårt arbete.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där förutsättningarna för ett gott liv med god hälsa finns för alla. Här hittar du mer information om vårt arbete.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att kommunen är resurs- och energieffektiv och bidrar till att skapa förutsättningar för näringar och företagande som leder till hållbar utveckling och nya jobb. Här hittar du mer information om vårt arbete.

 

Hållbarhetsveckan 5-11 oktober 2020

I år är förutsättningarna för att arrangera fysiska möten annorlunda men Hållbarhetsveckan kommer trots Covid-19  att genomföras vecka 41. Invånare och besökare i kommunen kommer  kunna ta del av Hållbarhetsveckan utomhus och i digitala kanaler. Hela kommunen används som rum och 17 målstolpar med information om vart och ett av de globala målen kommer att placeras ut på olika platser. Varje globalt mål relaterar till den plats där informationsstolpen är placerad och man kommer kunna ta del av såväl texter, bilder och filmer som belyser både det globala och det lokala arbetet  med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Har man inte lust eller möjlighet att ta sig till målen som står utplacerade runt om i kommunen kan man ändå ta del av Hållbarhetsveckan. En digital karta kommer  finnas på kommunens webb. På Båstadkartan kan man redan från och med 10 september se var de olika målen kommer vara placerade. När Hållbarhetsveckan inleds den 5 oktober blir målen ’aktiva’ och med ett klick kan man då ta del av exakt samma material som man får om man står framför en målstolpe utomhus i kommunen. Med detta koncept kan alla som vill delta i Hållbarhetsveckan 2020 och lära sig mer om hållbarhetsmålen; ute i vår vackra kommun, hemifrån via sin dator eller surfplatta, eller kanske båda delar.

Här kan du se alla utplacerade målen i Båstads kommun

 

Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet

Här kan du läsa mer om de globala målen

Hur arbetar Båstads kommun med Agenda 2030

Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till de globala hållbarhetsmålen och många av kommunens kärnverksamheter har direkt bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter an till exempel till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat.

Glokala Sverige

Projekt Glokala Sverige

Under 2019 är Båstads kommun tillsammans med 80 andra kommuner med i projektet Glokala Sverige. Projektet syftar till att stärka kunskapen om agendan och undersöka hur vi kan använda den som stöd i vårt lokala arbete.  Det är Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som gemensamt driver detta kommunikationsprojekt för att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

Hållbarhetsveckan (arkiv)

Hållbarhetsveckan 5-12 oktober 2019 (genomfört)

Båstads kommun arrangerade 2019 sin första Hållbarhetsvecka med tema Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans med andra aktörer i kommunen utbytte man kunskap och engagemang med fokus på Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), Mål 5 (Jämställdhet), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och Mål 13 (bekämpa klimatförändringarna).

Ta del av programmet 2019

Miljöbokslut
Sedan 2018 görs ett årligt miljöbokslut. I miljöbokslutet redovisas det arbete som gjorts under året och det ges en samlad bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Bokslutet lyfter fram höjdpunkter från året som gått och kan även fungera som vägledning i budgetarbetet när prioriteringar behöver göras. Det syftar också till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.
 
Click to listen highlighted text!