Hållbar utveckling – Agenda 2030

Senast ändrad: 26 sep, 2019

Agenda 2030

Agenda 2030 syftar till att skapa hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de globala målen och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet

Agendan är global, men det är på den lokala nivån som stora delar av arbetet med målen omsätts i praktiken. Det är i det lokala som många prioriteringar behöver göras för att exempelvis utbildning för alla, ekosystem i balans, hållbara städer och samhällen samt minskad ojämlikhet ska bli verklighet

Här kan du läsa mer om de globala målen

Hur arbetar Båstads kommun med Agenda 2030

Genom att agera lokalt tar vi ansvar för och bidrar till de globala hållbarhetsmålen och många av kommunens kärnverksamheter har direkt bäring på hållbarhetsmålen. Agendans mål och delmål knyter an till exempel till arbetet med trygghet, äldreomsorg, utbildning, avfall och återvinning samt miljö och klimat.

Projekt Glokala Sverige

Under 2019 är Båstads kommun tillsammans med 80 andra kommuner med i projektet Glokala Sverige. Projektet syftar till att stärka kunskapen om agendan och undersöka hur vi kan använda den som stöd i vårt lokala arbete.  Det är Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som gemensamt driver detta kommunikationsprojekt för att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

Hållbarhetsveckan 5-12 oktober 2019

Båstad kommun kommer att arrangera en temavecka kring Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen den 5-12 oktober 2019. Tillsammans med andra aktörer i kommunen vill vi sprida kunskap och engagemang och kommer särskilt att fokusera på Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), Mål 5 (Jämställdhet), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och Mål 13 (bekämpa klimatförändringarna). Det kommer att vara aktiviteter kopplade till målen som man kan ta del av gratis, bland annat på biblioteket i Båstad.

Ta del av programmet

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter