Click to listen highlighted text!

Information om coronavirus (covid-19)

Senast ändrad: 18 sep, 2020

Folkhälsomyndigheten bedömer att risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige fortsatt är mycket hög. Båstad kommun följer utvecklingen dagligen och vidtar åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens samt andra ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Fokus är att begränsa smittspridningens hastighet för att skydda de sårbara i samhället.

Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar.

Längre ner på denna sida hittar du mer information och svar på vanliga frågor.

 

Undvik smittspridning

Den som är sjuk, även lindrigt, ska hålla sig hemma. Detta är särskilt viktigt för anställda inom äldreomsorg och vård. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till arbetet.

Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information.

Alla med ett eller flera symtom så som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont eller huvudvärk uppmanas att stanna hemma och försöka låta bli att träffa andra människor för att inte riskera att smitta andra. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska i detta fall inte gå till jobbet eller skolan och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk.

Coronavirus/covid-19 – här hittar du Region Skånes självskattningstest

Du som är över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Håll avstånd och ta ett personligt ansvar. Läs mer om detta och andra råd på Folkhälsomyndighetens webbplats

Skydda dig själv och andra. Se tabell från Folkhälsomyndigheten över vad som gäller för dig som är frisk, tillhör en riskgrupp, är sjuk, har symtom eller är isolerad.

Information från Båstads kommun

Så arbetar kommunen
Kommunens krisledningsorganisation är aktiverad och alla verksamhetsområden arbetar för att säkerställa att kritiska samhällsfunktioner kan upprätthållas och påverkas så lite som möjligt utifrån nuläge och eventuella händelseutvecklingar.
Löpande omvärldsbevakning av händelseutvecklingen och avstämningar görs internt med berörda verksamheter för att identifiera samverkans-, resurs- och åtgärdsbehov.
 
På regional nivå samverkar kommunen löpande med Länsstyrelsen i Skåne län och Smittskydd Skåne / Region Skåne i samverkan med övriga kommuner i Skåne. På de regionala avstämningarna får kommunen även ta del av uppdateringar från nationell nivå från framförallt Folkhälsomyndigheten men även från andra ansvariga myndigheter.
 
Kommunen uppdaterar löpande information på sitt intranät och på bastad.se.
Lägesbild gällande smittade i Båstads kommun

Vi får många frågor om hur många personer som är smittade av coronaviruset i Båstad. Vi kan tyvärr inte svara på det eftersom kommunen inte har uppgifter om antalet smittade. Det är Smittskydd Skåne som har helhetsbilden och de kontaktar enbart kommunen angående patienter som vi behöver känna till, till exempel för att de behöver kommunal vård.

Region Skåne ansvarar både för provtagning av personer med covid-19 och eventuell sjukhusvård av dessa. På deras webbplast finns grafer och tabeller som ger en lägesbild över situationen just nu.

Gå till Region Skånes sida gällande smittade och provtagningar för covid-19 i Skåne

Uppgifter om antalet bekräftat smittade finns uppdelat per region på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Kommunen vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning

På grund av coronautvecklingen har Båstads kommun beslutat att införa besöksrestriktioner vid särskilt boende från och med 13 mars 2020. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning.

Syftet med åtgärden är att hindra eventuell smittspridning hos vård- och omsorgstagare. Besökare kommer med hänsyn till våra äldre och andra sköra personer inte att få tillträde till boendet.

Båstads kommun väljer även att vidta mer åtgärder för sina medarbetare i syfte om att hindra smittspridning:

Möten

Var och en gör en bedömning om möten helt eller delvis kan arrangeras i digitala kanaler t.ex. via telefon- eller videosamtal.

Tjänsteresor (konferenser, utbildningar, nätverksträffar och liknande)

Samtliga tjänsteresor ställs in med undantag för de som bedöms vara verksamhetskritiska.

Evenemang

Rådande lagstiftning avseende större evenemang gäller. Beslut gällande genomförandet av publika evenemang som kommunen ansvarar för fattas från fall till fall.

Evenemang som inte bedöms verksamhetskritiska eller centrala för demokratiska processer skjuts fram.

Avlösarservice och ledsagning begränsas de kommande veckorna

På grund av utökade restriktioner för personal i arbete så prioriterar Vård och Omsorg att utföra omvårdnadsarbete hos de äldre i vår kommun. Det innebär att det kommer bli begränsning avseende avlösarservice i hemmet. Även ledsagning till sociala aktiviteter kan begränsas. De äldre som berörs av detta kommer att få information via sin hemvård.

Mötesträffar ställs in

Mötesträffarna med socialt innehåll är inställda från och med måndag 16 mars. Detta gäller måndagsträffarna på Ängahällan, tisdagsträffarna på Smedjan, onsdagsträffarna på Hörnan och torsdagsträffarna på Vången.

Information till dig som är över 70 år

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa.

För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor.

Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, eller hålla kontakt via dator och sociala medier.

Åtgärderna för att begränsa nära kontakter är under en avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset)

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon (MIND)

Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun kommer inte kunna erbjudas hemtjänst

Med anledning av covid-19 beslutar Båstads kommun att inte bevilja ansökan om bistånd i form av tillfällig vistelse i kommunen enligt Socialtjänstlagen. Beslutet gäller från och med 2020-03-27.

Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun har normalt sett möjlighet att få samma insatser från hemtjänst eller hemsjukvård som de har i sin hemkommun. Båstad kommun har varje år många delårsboende i kommunen. En del av dem söker och är berättigade till hemtjänst.

Som situationen är nu har Båstads kommun inte möjlighet att erbjuda hemtjänst till dem som vistas tillfälligt i kommunen.

Bedömningen grundar sig också på att minska risken för smittspridningen i samhället samt att delårsboende kan fortsatt få sina behov av vård och omsorg tillgodosett i sina hemkommuner och erhåller därmed en skälig levnadsnivå. Enligt arbetsmiljölagen har kommunen också ett ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs Folkhälsomyndighetens uppmaning här om att tänka över om resan verkligen är nödvändig

Förebyggande åtgärder och när ska jag stanna hemma?

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nya i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Känner du dig sjuk – stanna hemma!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Viktig information till företag och föreningar

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas samt markera avstånd i exempelvis köer.

Alla arbetsplatser i Båstads kommun förväntas uppfylla de allmänna råd om att möjliggöra för sin personal att:

– hålla avstånd till varandra

– regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten, eller annars använda handsprit

– arbeta hemifrån

– undvika onödiga resor i arbetet samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Verksamheter inom handeln bör:

– begränsa antal kunder som vistas i en lokal samtidigt

– ta fram alternativa lösningar till kassaköer, eller markera hur långt kunderna ska stå mellan varandra

Föreningar bör:

– om möjligt, undvik möten eller genomför dem digitalt

Idrottsföreningar bör:

– se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks

– håll träningar och andra aktiviteter utomhus

– skjut upp matcher

– begränsa antal åskådare och undvik trängsel

– undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Uppdatering: Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar (16 april 2020)

Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar:

 • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • trängsel mellan människor undviks.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens ändring av de allmänna råden.

Tänk på att alla individer har ett personligt ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Läs hela nyheten här

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

 

Sommar på Bjärehalvön

Alla ska känna sig trygga i Båstads kommun och därför är det viktigt att alla som bor eller besöker kommunen tar ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridning av covid-19. I sommar gäller fortfarande att vi ska hålla avstånd till andra och undvika trängsel för att förebygga smittspridning. Som tidigare gäller det också att stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Folkhälsomyndigheten om vad som gäller i sommar för att förhindra smittspridning.

Regler på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft, lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Syftet med den nya lagstiftningen är att effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Kommunerna ska utöva tillsyn enligt lagen. I tillsynen ingår att besöka serveringsställen för att säkerställa att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra trängsel. Enligt lagen är du som driver ett serveringsställe skyldig att:

1. Vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till.

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms dock utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar. I vissa fall kan det vara lämpligt att endast tillåta mindre sällskap för att minska trängsel.

2. Se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

3. Säkerställ att besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuds handsprit.

4. Upprätta tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av:

 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Säkerställa att personalen på ett serveringsställe har tillräcklig kunskap om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Vilka verksamheter omfattas?

 • Ett serveringsställe definieras enligt den nya lagen som:
 • en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet,
 • som består i att servera mat eller dryck till allmänheten, och
 • där möjlighet ges till förtäring på stället.

Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda för att en verksamhet ska omfattas av kommunens tillsyn enligt den nya lagen.

Vad gäller vid abonnering av serveringsställen?

Serveringsställen som normalt är öppna för allmänheten men som kan abonneras omfattas av den nya lagen också vid de tillfällen som stället är bokat av ett slutet sällskap, även om det just vid tiden för bokningen inte är tillgängligt för allmänheten. Även serveringsställen som enbart abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap omfattas av lagen, exempelvis festvåningar.

Vad händer om du inte följer de nya föreskrifterna?

Miljöavdelningen kan besluta om att förbjuda/stänga din verksamhet om den inte uppfyller Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Skicka in en anmälan om du ser att reglerna inte följs

Har du uppmärksammat trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljöavdelningen. Anmälan görs till samhallsbyggnad@bastad.se eller till telefon 0431-77499. Du kan välja att välja att skicka in anmälan anonymt eller lämna din mejladress om du vill ha återkoppling på ditt ärende. Uppge namn och adress till serveringsstället. Bifoga gärna bilder.

Observera att du bara kan anmäla trängsel på serveringar, inte på andra ställen som till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg.

Vid akuta situationer på kvällar och helger ring 0431-774 99.

För mer information:

Lag (2020:256) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m,

Polisens ansvar när folk samlas i parker och vid bad i sommar

Malenbadet är öppet från och med 29 maj

Malenbadet öppnar för säsongen fredagen den 29 maj. Båstads kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen och i nuläget finns inga särskilda restriktioner för utomhusbad gällande öppettider eller besökare. Utomhusbad omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer och utomhusbad kan därför hålla öppet för att fortsätta främja folkhälsan. 

På Malenbadet gör vi följande anpassningar med anledning av Covid-19:

 • Stänger av en dusch i herrarnas och damernas samt tar bort krokar i omklädningsrum för att kunna hålla avstånd
 • Tillhandahåller tvål i duschar och vid alla handfat
 • För att minska risken för smittspridning har vi anpassat städningen av omklädningsrum, duschar, toaletter och bastu genom att bland annat oftare rengöra de ytor många rör vid (desinficering).
 • Bassängernas klorhalt kontrolleras varje dag och kommer inte att understiga Folkhälsomyndighetens rekommendation om 1 mg klor/1 liter vatten.
 • Max 4 personer i bastun och temperaturen höjs till 90 grader (enligt rekommendation från Svenska badbranschen).
 • Personal som känner av sjukdomssymtom håller sig hemma.

Vad kan du som besökare göra:

 • Om du känner dig frisk är du välkommen att bada och simma hos oss.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom som snuva, hosta och feber för att undvika smitta andra
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Håll avstånd till varandra och undvik trängsel.
 • Håll avstånd till andra när du byter om (finns även ombyteskur utomhus). Kan du byta om hemma så gör det.
 • Håll dig uppdaterad på myndigheternas direktiv och rekommendationer. Var särskilt försiktig om du är över 70 år eller i
  annan riskgrupp.

Tänk på att hålla avståndet och ta ett personligt ansvar. Undvik trängsel!

Vi kan INTE garantera inträde för dig med säsongskort eller 10-kort vid tillfällen då badet har så många besökare att vi är tvungna att, av säkerhetsskäl, stänga entrén temporärt.

Läs mer om Malenbadet här

Behöver du hjälp? Ansök här!

Behöver du hjälp – ta hjälp av kommunens volontärverksamhet helt gratis!

Tillhör du någon av de riskgrupper som enligt Folkhälsomyndigheten har störst risk att bli allvarligt sjuk om du smittas av covid-19, coronaviruset? Få hjälp av en volontär – helt gratis!

Saknar du några livsmedel hemma? Vill du låna en bok på biblioteket? Behöver du hjälp med något annat ärende?

Tveka inte att höra av dig antingen genom att ringa: 0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller gör en ansökan via webbformulär.

Du kan ansöka genom att fylla i formuläret direkt här nedan:

Ansökan om att få hjälp av en volontär

 

Verification

Vill du bli volontär?

Gör en frivillig insats och hjälp en medmänniska! Ansök om att bli volontär för Båstads kommun via webbformulär

 

 

Hjälp och stöd för dig som känner oro, ångest eller upplever våld och övergrepp

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter både föräldrar, barn och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Med anledning av coronapandemin har Sveriges kommuner och regioner, SKR, därför tagit initiativ till en stödlista med tips på olika former av aktiviteter i kristid. För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.

Stödlistor med råd och tips

Råd och stöd för barn och föräldrar

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar

Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder

Råd och stöd för äldre

Känner du dig orolig och inte har någon att prata med?

Du kan vända dig till din vårdcentral för att söka samtalsstöd eller öppenvårdsinsatser från kommunen.

Ring socialtjänstens mottagning 0431-777 03, öppet mån/ons/tors 08.30-12.00 och tis/tors 13.00 – 16.00, eller mejla till mottagningeniof@bastad.se och önska råd och stöd, därefter kommer mottagningen att skicka en remiss till öppenvårdsbehandlarna inom kommunen.

Information till dig som är elev eller vårdnadshavare vid skola och förskola

Båstads kommuns förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under tisdagen den 17 mars rekommenderade regeringen och centrala skolmyndigheter landets gymnasieskolor att gå över till distansundervisning för att stoppa spridningen av coronaviruset. Från och med 17 mars kommer därför all undervisning för elever på Akademi Båstads Gymnasium, yrkeshögskola, vuxenutbildning samt Kulturskolan att bedrivas på distans.

Uppdatering 15 juni: Den 15 juni 2020 upphörde rekommendationen att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildning. Bakgrunden till det är att barn och unga i låg utsträckning diagnosticerats med covid-19 och få har behövt intensivvård. Mot bakgrund av aktuella kunskapsläget kan gymnasieskolor och högre utbildning vid lärosäten, yrkeshögskolor och inom vuxenutbildning återgå till normal undervisning, dock måste de allmänna råden för att bromsa smittspridning följas.

 

 

Beställ självtest på 1177.se

Från och med den 3 juli kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte.

Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan nu beställa ett självtest på 1177.se.

Självtestet måste hämtas ut och lämnas in av ett ombud, eftersom den som ska göra testet annars riskerar att sprida covid-19.Provsvaret kommer efter 1-3 dagar på 1177.se. Den som får ett positivt provsvar och som visar konstaterad covid-19, blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet och får förhållningsregler. Tillsammans påbörjar man smittspårningen. Målet är att minimera smittspridningen i Skåne.

Här kan du läsa mer om självtestet och hur du beställer

Publicerat material av Båstads kommun

Annonser

Broschyr

Filmer

Radio

Sociala medier

Nyhetsarkiv

Övrig information

Hantering av mat och livsmedel
Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden. Många kommuner har redan infört olika former av besöksförbud men regeringen inför nu enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Läs beslutet på Regeringskansliet webbplats

Läs mer om Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

BRIS - frågor och svar om coronaviruset för barn och unga

Just nu är det många som hör av sig till Bris (Barnens rätt i samhället) för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt (många gör det), speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning.

Här kan du läsa svaren på några av de frågor BRIS får

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Att prata med barn om coronaviruset

Telefonnummer till BRIS som barn och unga kan ringa: 116 111

Här hittar du information från Folkhälsomyndigheten om Corona på olika språk

Lättläst information

På radio och TV pratar man mycket om det nya Coronaviruset. Ett virus är en typ av sjukdom. Ibland säger man Covid-19. Det är ett annat namn för det nya viruset.

Coronaviruset upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Men eftersom människor reser mycket har sjukdomen spridit sig över hela världen.

Nu finns Coronaviruset i många länder. Sverige är ett av länderna där människor har blivit sjuka med viruset.

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka. Man kan få hosta och feber eller ont i halsen. Det känns som en förkylning.

Men en del människor blir allvarligt sjuka och kan få svårt att andas. De flesta är äldre och har någon annan sjukdom också.

Hur kan jag bli smittad av Coronaviruset?
Du kan få viruset genom nära kontakt med en sjuk person som hostar och nyser. Du kan också bli smittad om du tar i något som en sjuk person har tagit i, till exempel en kaffekopp.

Hur vet jag om jag har blivit smittad?
Det kan kännas på lite olika sätt.

Du kan få feber. Du kan få ont i halsen. Du kan börja hosta. Du kan bli snuvig.

Du kan få huvudvärk. Du kan få ont i kroppen och känna dig trött.

Du kan bli illamående. Du kan få svårt att andas.

Ska jag gå till doktorn?
De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset behöver inte gå till doktorn.

Du kan vara hemma tills du mår bättre.

Men!
Kontakta genast en vårdcentral eller ring 112 om du plötsligt blir mycket sämre eller om du får svårt att andas även när du vilar.

Vad kan jag göra för att försöka skydda mig och andra från Coronaviruset?
Tvätta händerna med tvål flera gånger per dag.

Nys och hosta i ditt armveck, inte i dina händer.

Försök att inte röra vid ditt ansikte.

Träffa inte personer som är sjuka!

Se hela dokumentet som Riksförbundet FUB sammanställt om den nya corona-viruset

Relaterad information

Affisch om coronavirus (covid19) – gör såhär
Framtaget av DART Kommunikations– och dataresurscenter 

Tänk källkritiskt

Vid större händelser, till exempel en pandemi, finns risk att det uppstår ryktesspridning. Tänk källkritiskt när du tar del av information. Frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information från flera källor.

Lär dig mer på MSB:s sida 6 tips – tänk på det här när du bedömer information

1177 och 113 113

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du är sjuk och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

På 1177.se finns vägledning och information om symtom och när du ska kontakta sjukvården

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobil och surfplatta. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Du hittar manualer och information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane/betaltjänster

Träna gärna men gör det säkert

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott

Reserekommendationerna inrikes lättas den 13 juni

Uppdaterad 5 juni 2020

Från och med den 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum.

För att inte spridningen av covid-19 ska öka, och för att sjukvården inte ska bli överbelastad regionalt, krävs att en rad åtgärder genomförs skyndsamt. Det gäller främst:

 • Åtgärder för att bibehålla eller förbättra fysisk distansering – det vill säga att människor håller avstånd och inte trängs samt undviker nya kontakter. Det handlar om information och kommunikation till både resande och fastboende, riktlinjer och råd som särskilt berör sommaraktiviteter, och förstärka kontroller av efterlevnaden av gällande regler och rekommendationer på exempelvis campingplatser, i gallerior och på restauranger.
 • Åtgärder för att ytterligare hålla tillbaka smittspridningen, som utökad testning och smittspårning över hela landet och särskilt i regioner som brukar få en tillströmning av turister och sommargäster.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslutet efter att ha samrått med andra myndigheter och aktörer.

Uppdaterad 19 mars 2020

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna.

Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Utöver den uppmaningen gäller de tidigare rekommendationerna:

 • Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.
 • Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.
 • Den som planerar att arrangerar ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Evenemang med fler än 500 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Click to listen highlighted text!