Click to listen highlighted text!

Förslövs Ängar

Senast ändrad: 25 sep, 2020

I Förslöv på Förslövs Ängar finns det fortfarande kvar kommunala villatomter.

Villatomterna är 700 kvm och uppåt. Stengärdsgårdarna ska bevaras och de får inte röras, inte heller de ekar som står i gärdsgårdarna eller i anslutning till dem. Stengärdsgårdarna är markerade med en tjock linje på tomtkartan.

Tomtpriserna är exkl VA, el och fiber.

Fastighetsstorlekarna är ungefärliga och kommer att fastställas när avstyckningarna vinner laga kraft hos Lantmäteriet.

Max 25 % av tomtytan får bebyggas, varav max 60 kvm får utgöras av komplementbyggnader (garage, carport, förråd etc). Gemensamt för alla tomter är att en fasad på huvudbyggnaden ska placeras i förgårdsmark (5 meter från gatan). Gäller alla förutom hörntomterna som saknar förgårdsmark. Gemensamt är också att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från övriga tomtgränser och komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gatan och minst 1 meter från övriga tomtgränser.

På tomt nr 1 -3 och samt nr 15-17 är högsta tillåtna nockhöjd 5 meter över gatans medelnivå. För övriga tomter varierar nockhöjden mellan 6 och 8 meter beroende på placering i förhållande till gatan.

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!