Elevhälsa

Senast ändrad: 1 apr, 2020

Barns och elevers hälsa är en angelägenhet och ett ansvar för all personal på förskolor och skolor. Med hälsa menar vi att barn och elever mår bra fysiskt och psykiskt och att det fungerar bra med jämnåriga och vuxna inom verksamheterna. Varje barn och elev ska bli bemött med respekt, få känna trygghet och trivas på sin förskola/skola.

Att lyckas i skolan är bland det viktigaste för att barn och ungdomar ska må bra. Deras möten med förskolans och skolans vuxna är en del av detta. Förskolans och skolans uppgift är att skapa en arbetsmiljö som främjar både lärande och hälsa.

Arbetet med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §).

  • På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Det kan även ingå en studie- och yrkesvägledare. Det lokala elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, med elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa.
  • Stöd- och utvecklingsenheten är en central verksamhet som fungerar som stöd för förskolornas/skolornas lokala elevhälsoarbete. Enhetens uppgift är att stödja rektorer, pedagoger, arbetslag, barn och ungdomar och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Kontakt

Chef för Stöd- och utvecklingsenheten
Ingrid Berg-Brynje
0431-77140
ingrid.berg.brynje@bastad.se