Click to listen highlighted text!

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.
– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.
– För Båstads kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger säkerhetschef Christofer Thorén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.
– Båstads kommun ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl i fred som under kris och krig och därför är förberedelser viktiga, säger Christofer Thorén.

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic under övning Flinta.

Kognitiva sjukdomar uppmärksammades under jubileumsdag

Fredagen den 6 juli deltog kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M) i 10-årsjubileet för Enheten för Kognitiv medicin i Ängelholm. Båstads kommun är en av åtta omkringliggande kommuner som enheten samarbetar med.

– Enheten gör ett väldigt viktigt arbete och det var lärorikt att få ta del av det. Vi fick också ta emot beröm för det arbete som görs i Båstad, säger Johan Olsson Swanstein.

Enheten för kognitiv medicin arbetar med kognitiva sjukdomar som är ett samlingsnamn för olika demenssjukdomar. Under jubileumsdagen berättade flera personer om hur de och deras anhöriga drabbats av olika kognitiva sjukdomar.
– Jag blev extremt berörd av berättelserna vi fick höra, de anhörigas situation och engagemanget enheten visar, säger Johan Olsson Swanstein.

Jubileumsdagen bjöd förutom på livsberättelser också på de senaste forskningsrönen inom området.
– Vi fick ta del av föreläsningar inom områdena bot och behandling. Enheten sätter stort hopp till en bromsmedicin som det forskas på och det är mycket glädjande att höra att det finns hopp inför framtiden. Förutom det tar jag med mig vikten av samarbete, i det här fallet mellan primärvård, specialistvård, kommuner och anhöriga, säger Johan Olsson Swanstein.

 

I Båstads kommun finns en demenssamordnare som stöd för dig som har en demenssjukdom men även för dina anhöriga. Demenssamordnaren har ett nära samarbete med biståndshandläggare, dagverksamhet, hemsjukvård, rehab och hemtjänst och kan hjälpa till att vägleda dig till rätt hjälp. Demenssamordnaren erbjuder även anhörigutbildning samt utbildning och stöd till personalen i kommunen. Läs mer på bastad.se.

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein, enhetschef och Silvialäkare Moa Wibom och Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz.

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Onsdagen den 28 augusti var det premiär för ett nytt inslag i Båstads kommunfullmäktiges arbete. Ledamöterna åkte på bussutflykt för att lära känna kommunen bättre och få större inblick i vad som är på gång. Premiärturen hade fokus på Grevie och Förslöv.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) intog rollen som reseledare. Tillsammans med samhällsbyggnadschef Roger Larsson och chefen för Teknik och service Jan Bernhardsson guidade han ledamöterna under bussturen som utgick från kommunhuset i Båstad.
– Tanken är att vi ska träffa företrädare för civilsamhället i Grevie och Förslöv och initiativet har tagits mycket väl emot av företrädarna för de föreningar vi har kontaktat, sa Thomas Andersson.

Guidningen innehöll såväl historiska tillbakablickar som beskrivningar av nuläget och framtiden för många av de platser som passerades och besöktes.

Första stoppet var vid Grevie idrottsplats. Där möttes de förtroendevalda av representanter för Grevie GIK och Grevie bygdegård som informerade om sina verksamheter och visade lokalerna. Besökarna fick bland annat en inblick i Grevieparkens verksamhet och blev visade den nya multisportarenan som snart ska invigas.  

Andra stoppet var vid det blivande äldreboendet Haga Park. Projektledaren Anders Hjert fanns på plats och informerade om läget i projektet och Jan Bernhardsson informerade om den kommande lekplatsen och övrig utveckling av området.

Dessförinnan hade bussturen bland annat passerat stationen och det intilliggande verksamhetsområdet i Förslöv, liksom platsen där den nya skolan i Förslöv byggs. Skolan ska vara klar i augusti 2021.

Sista besöket var i Förslövs bygdegård. Besökarna serverades kvällsmat från restaurang Ellis och fick information om de olika verksamheterna i huset. Dessutom informerade Förslöv IF, Capio vårdcentral och Förslövholms vägförening om det arbete de bedriver och hur de ser på framtiden.

Som en sista överraskning innan hemfärd bjöds de besökande gästerna på glass från företaget Bjäreglass.

Många av de förtroendevalda uttryckte att det var en lyckad satsning och att det var oerhört givande att komma ut och träffa företrädare för föreningar och företag på deras hemmaplan, och att få en inblick i allt det viktiga arbete de bedriver.   

   

Ansträngt läge – respektera bevattningsförbudet

De senaste dagarna har förbrukningen av dricksvatten stigit i Båstads kommun. Läget är ansträngt och det är viktigt att respektera bevattningsförbudet.

Många människor befinner sig i kommunen och belastningen på dricksvattnet är fortfarande mycket hög. Produktionen går på maximal kapacitet och det är viktigt att fortsätta respektera bevattningsförbudet och inte använda mer vatten än nödvändigt.

– Vi kan inte nog betona hur viktigt det är att respektera bevattningsförbudet. Skulle det hända något oförutsägbart nu som till exempel en vattenläcka, en brand eller att något går sönder i produktionen, är risken stor att vattnet tar slut. Det finns inga marginaler, säger Sven-Inge Granlund, tillförordnad avdelningschef dricksvatten på NSVA.

Personal från NSVA kommer att patrullera i kommunen under helgen för att informera om bevattningsförbudet och kontrollera att det efterföljs. Enligt väderprognosen kommer värmen att stanna kvar i några dagar. Därefter ser det ut att bli svalare och komma regn. Dricksvattenförbrukningen tenderar då att minska.

Bevattningsförbud

Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

Läs mer om bevattningsförbud: www.nsva.se/bevattningsforbud 
Spara vatten-tips finns samlade på www.nsva.se/sparavatten

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVA:s kundservice via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00.

Inriktningsmål ska skapa helhetssyn

Kommunfullmäktige har antagit inriktningsmål för perioden 2020 till 2022. Det betyder att kommunfullmäktige har beslutat om vilka nio principer som ska genomsyra Båstads kommuns verksamheter de närmsta åren.
­
För att utföra och utveckla verksamheten i Båstads kommun är målstyrning mycket viktigt. Tanken är att skapa en helhetssyn på verksamheten och att målen ska leda till utveckling och kvalitetsförbättring, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Inriktningsmålen utgår ifrån kommunens vision, det politiska programmet för mandatperioden, omvärldsanalys och hänsyn till kommunens utmaningar. Inriktningsmålen är uppdelade i fyra fokusområden.
– Våra mål ska vara aktuella och relevanta för medborgare och medarbetare. Till våra övergripande inriktningsmål knyts mål för kommunens olika nämnder. De ska vara härledda ur inriktningsmålen och mätbara, säger Johan Olsson Swanstein.

Inriktningsmålen har arbetats fram under våren. I höst fortsätter arbetet genom att nämndernas mål och mätbara indikatorer tas fram.
– Målen har tagits fram av Samverkan för Bjäre och beretts tillsammans med företrädare för oppositionen vilket är mycket positivt, säger han.

 

Fokusområde Medborgaren:

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i.

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad.

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna.

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov.

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling:

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande.

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde Medarbetaren:

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Fokusområde Hållbar ekonomi:

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.

 

Fri sikt i korsningar – klipp häcken

Nu är sommaren här och det är dags att tänka på hur växtlighet kan skymma sikten i trafiken. Du som är fastighetsägare ska se till att sikten på gatan inte blir skymd av växtlighet på din tomt. På detta sätt hjälper du till att förbättra trafiksäkerheten. Stora buskar och träd bör vara minst två meter innanför tomtgränsen. Häckar och buskar ska vara 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Det här gäller för fri sikt

Om du har utfart mot gata

Dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter. Se till att sikten är fri minst 2, 5 meter från gatan eller gångbanan.

Om du har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Kontrollera att det går att se minst 10 meter runt hörnet.

Om du har tomt intill gata

Häckar och buskar ska inte växa utanför tomten. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska du se till att det är tillräckligt högt upp.

Länk till mer information 

[.$?*|{}() 0=”%91″ _i=”1″ _address=”1″ /][^; _i=”2″ _address=”2″ /][1 _i=”3″ _address=”3″ /]
Click to listen highlighted text!