Click to listen highlighted text!

Mätning

Senast ändrad: 2 Nov, 2018

Behöver du hjälp med utsättning och lägeskontroll? Här hittar du information om olika typer av mätningsuppdrag som Kart/GIS-avdelningen kan erbjuda.

Båstads kommun har möjlighet att tillhandahålla de flesta mätningsuppdrag genom ett samverkansavtal med Ängelholms kommun. Exempel på mätningsuppdrag är utsättning och lägeskontroll.

För mer information, kontakta Kart/GIS-avdelningen. Kontaktinformation hittar du i högerkolumnen.

 

Utsättning samt lägeskontroll

Vid de flesta byggnationer krävs ibland att man utför en utsättning och lägeskontroll. Detta framgår av bygglovsbeslutet.

Med utsättning menas att man märker ut byggnadens läge i plan och höjd på marken enligt bygglovsbeslutet. När grundläggningen är klar gör man en lägeskontroll där man kontrollerar att byggnaden kommit i rätt läge i plan och höjd på fastigheten.

Utstakning och lägeskontroll ska utföras av personal med mätningsteknisk kompetens:

 • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år
 • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år

Båstads kommun samverkar med Ängelholms kommun inom kart- och mät-området. Kart- och mätenheten utför utstakning och lägeskontroll samt utfärdar intyg som lämnas till myndighetsnämnden.

Vid beställning kontaktas Ängelholm kommuns kundtjänst, telefon 0431-870 00 eller e-post till markomat@engelholm.se minst tio arbetsdagar innan du vill ha uppdraget utfört. Ange fastighetsbeteckning, typ av uppdrag och önskat datum. Avgift för utstakning/lägeskontroll ingår inte i bygglovet, utan kommer att faktureras separat. För prisexempel, kontakta kart- och mätenheten.

Om annan utför

Om du har mätningsteknisk kompetens och vill utföra utstakning/lägeskontroll själv, använd blanketten ”Ansökan om godkännande för utstakning och lägeskontroll”, som du hittar i marginalen till höger.

När du är godkänd ska du lämna in följande dokument via samhallsbyggnad@bastad.se:

 • intyg över utförd utstakning/lägeskontroll
 • skiss med sammanhängande måttkedjor, dvs mått på byggnader och mått till gräns
 • koordinatfil i Sweref 99 13 30 och sockelhöjder i RH 2000.

Tänk på detta innan du beställer en husutstakning

 • Gör beställningen minst tio arbetsdagar innan du vill ha utstakningen.
 • Se till att byggplatsen är ren från träd, buskar, stubbar, stora stenar, gamla byggnader som skall rivas, staket med mera.
 • Du ska helst ha grovschaktat marken i förväg om det är stor nivåskillnad där byggnad skall byggas.
 • Se till att det finns profilvirke:
  Till varje hörn på den blivande byggnaden går det åt 3 stolpar och 2 brädor (se bild nedan). Rekommenderad dimension för stolpar är 45x70 mm eller 45x95 mm och ca 1,3 till 1,5 m höga. Rekommenderad dimension för brädor är minst 22x95 mm och 1,5 till 2,0 m långa. Längden kan variera beroende på marknivå och övriga förhållanden.
 • Vid själva utstakningen skall fastighetsägaren eller byggaren vara med och slå ner profilstolpar samt även bekräfta att måttsättningen är rätt på kartan och att höjden blir rätt.

Profiler med snören efter en genomförd utstakning. Snörena beskriver fasadmåtten på den nya byggnaden.

Stompunkter

Stomnät (mätpunkter) finns för hela Båstads kommun. Stomnätet ägs och förvaltas av Båstads kommun och är grundläggande för all kartframställning, fastighetsbildning och mätning.

Båstads kommuns kartor redovisas i koordinatsystemet Sweref 99 13 30 och höjdsystemet RH2000. Övergången till RH2000 skedde 2014. Använd länken till Båstadkartan i högerkolumnen för områdesindelning och för skillnader mellan RH00 och RH2000.

Koordinater och punktbeskrivningar kan hämtas kostnadsfritt i Båstadkartan via länken i kolumnen till höger.

Tillhandahållande av stomnätsuppgifter

Vid tillhandahållande av koordinatuppgifter för markerade stompunkter är det beställarens ansvar att vid användning själv försäkra sig om punkternas status och tillförlitlighet. Kommunen förutsätter att användaren av uppgifterna besitter nödvändig mätningsteknisk färdighet för att kunna bedöma och kontrollera koordiatvärden med hänsyn till:

 • Att rätt markering används.
 • Att markeringen inte rubbats ur sitt ursprungliga läge genom åverkan eller markrörelser.
 • Att varje punkt som används enligt god mätningsteknisk sed kontrolleras relativt andra punkter såväl beträffande plan som höjdläge.
 • Att kontrollers avvikelse mot givna teoretiska värden bedöms på rätt sätt med hänsyn till osäkerhet i såväl givna koordinatvärden som till mätningsosäkerhet i kontrollmetoden.

Kommunen kan inte hållas ansvarig för fel som orsakas av felaktiga koordiatvärden på utlämnade stompunker. Det är användarens ansvar att vid användning bygga in kontrollrutiner så att eventuella felaktiga koordinater/höjder eller markeringar upptäcks i mätningsprocessen.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
bastads.kommun@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Länkar

Båstadkartan

Click to listen highlighted text!