Click to listen highlighted text!

Radon

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken i större eller mindre mängder. Radongasen i marken kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, inspektionsluckor, golvbrunnar och andra rörgenomföringar.  Även byggmaterialet ”blåbetong” (alunskifferbaserad lättbetong) avger radon. Tillverkning av denna typ av lättbetong startade 1929 och pågick fram till 1975. Blåbetong har dock använts som byggmaterial i hus ända fram till 1980.

 

Det kan även finnas radon i vatten från djupborrade brunnar. Vid spolning av radonhaltigt vatten avgår radongas till bostadsluften. Mer information om detta hittar du under rubriken Radon i vatten i kolumnen till höger.

 

Radongasen och dess sönderfallsprodukter, de så kallade radondöttrarna, kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas. Höga halter radon i bostadsluften utgör en allvarlig hälsorisk, framför allt i kombination med rökning. Därför är det angeläget att hitta bostäder med höga radonhalter så man kan vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Riktvärde för olägenhet för människors hälsa i bostäder är 200 Bq/m3

 

Mer information om radon samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus finns i kolumnen till höger.

Click to listen highlighted text!