Click to listen highlighted text!

Hund

Senast ändrad: 30 jun, 2020

Här får du som har hund, tips om var våra hundbad finns, var du kan rasta hund utan koppel och du kan också läsa om de regler som gäller kring hundar i Båstads kommun.

Hundbad

Ibland är det trevligt att ta med din hund till badplatsen, men du kan tyvärr inte ta med din hund till vilken strand som helst under sommarmånaderna. I Båstads kommun är hundar förbjudna på samtliga allmänna badplatser 1 maj – 15 september mellan kl 08.0 0- 18.00. Övrig tid är hundar välkomna på de allmänna badplatserna.

Vill du bada med din hund dagtid mellan 1 maj – 15 september finns det tre hundbad:

  • Båstad – Från Stensåns mynning och 150 m norrut.
  • Segelstorpsstrand – Från Vistorps hamn och 200 m norrut.
  • Torekov – Bläsingestranden från Andrebäck och 150 m norrut.

Det är viktigt att man som hundägare visar hänsyn och tänker på att det finns personer som är hundrädda eller är allergiska mot hundar. Även i vattnet måste hunden hållas under uppsikt, ömsesidig hänsyn gäller, här som i alla andra sammanhang.

Regler

Det är hundens ägare eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande som är ansvarig för att föreskrifterna nedan följs. De fastställda föreskrifterna gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för blind person eller hund som av polismyndigheten medgivits särskilt undantag. Hund ska hållas under tillsyn vid vistelse utomhus på offentlig plats och man ska särskilt iaktta följande: ‐ Att hund ska vara kopplad: * inom park * plantering * allmänt fritidsområde (med undantag för områden som är avsedda för ändamålet) * allmänna lekplatser * allmän försäljningsplats * allmän begravningsplats * i skogs‐ och naturmark under tiden 15 maj – 15 september ‐ Att tikar under löptid ska hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. ‐ Att hund inte får vistas på allmän badplats och intilliggande dyner mellan klockan 08.00 – 18.00 under tiden 1 maj – 15 september. Undantaget är skyltat område     för hundbadplats som upplåtits av kommunfullmäktige i Båstads Kommun, dessa hundbadplatser är skyltade. ‐ Att hund inte får störa omgivningen genom ihållande skällande eller annat sätt. Inom områden som omfattas av detaljplan ska föroreningar efter hundar plockas upp från gångbanor, gator, torg, eller annat för gångtrafiken upplåtet område samt från gräsmattor inom parkmark.

Hundängen i Båstad

Här i Malenskogen (söder om hotell Riviera Strand) hittar du Hundängen, en hundrastplats som är inhägnad och där du kan rasta din hund utan koppel.

Click to listen highlighted text!