Click to listen highlighted text!

Demokratiutveckling i Båstads kommun

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en rad åtgärder som ska stärka demokratin i Båstad.
 Medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för oss alla, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Med dessa förslag tar vi ett litet steg för att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna och oss politiker, säger kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 i uppdrag att bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. Presidiet har utarbetat ett första program med aktiviteter som ska stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna nyinflyttade och öka samverkan med den idéburna sektorn.
– Vi tror att genom möten minskar vi avståndet mellan politiken och medborgarna och därför föreslås att det inrättas kulturråd, fritids- och idrottsråd, byarådslag och dialogmöten. Men det är viktigt att medborgarna känner sig genuint välkomna att medverka till att tillsammans med politiken bygga upp morgondagens samhälle. De förslag som presenteras är ett litet steg i att öka tilliten och delaktigheten i vår kommun. Det är vår avsikt att komma med fler förslag framöver, säger Thomas Andersson.

Programmet som beslutades om vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni innehåller följande punkter:

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser.

2.Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd.

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019.

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten.

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget.

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra evenemangen.

 

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Thomas Andersson, Jessica Andersson (S) som är 1:e vice ordförande och Helena Stridh (BP) som är 2:e vice ordförande.

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Bevattningsförbud i Båstad

NSVA har beslutat om bevattningsförbud i Båstad. Förbudet införs för att minska risken för vattenbrist. Dricksvatten får endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

 

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA komma att stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV- Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och
5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar. Mer information om vattenavstängning på Svenskt vattens hemsida.

Bevattningsförbud eller ej?

NSVA utfärdar bara bevattningsförbud när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten. Vi har tidigare haft bevattningsförbud i Båstads kommun varje sommar, men sedan 2017 utfärdas det bara när det verkligen behövs. Orsaken är att det inte har hörsammats innan. Går vi ut med ett bevattningsförbud ska läget vara kritiskt, det måste tas på allvar. Om alla sparar på vattnet slipper vi bevattningsförbud.

Läs mer på NSVA:s webbplats

Så hanterar Båstads kommun bevattningsförbudet

  • Bevattning av parkmark utförs inte under bevattningsförbud
  • Nyplanterade träd och blomsterkrukor bevattnas vid extrem torka, med råvatten/tekniskt vatten
  • Fontäner stängs när vattennivån blir för låg (ingen påfyllning)
  • Ingen tvätt av fordon
  • Inget kommunalt dricksvatten används till bevattning av fotbollsplaner och idrottsanläggningar, dessa bevattnas med råvatten/tekniskt vatten vid behov
  • Badanläggningar med simskola (Malenbadet, Segeltorpsstrand och Torekov) hålls öppna som vanligt

Varning för besiktningsföretag

Båstads kommun har fått information om att flera privatpersoner i kommunen blivit uppringda av ett företag som vill komma och göra en besiktning av ventilationsrör, köksfläkt med mera i deras fastighet. Företaget uppger att de har fått uppdraget från Båstads kommun, vilket inte stämmer. 

Det är alltså inte Båstads kommun eller Båstads sotningsdistrikt som ringer. Det finns heller inget lagkrav eller krav från försäkringsbolag om att det ska besiktigas.

Janne Andersson på besök i Båstads kommun

Under fredagen gästade förbundskaptenen i fotboll Janne Andersson Stöd och omsorg inom Båstads kommun. Det blev ett par härliga timmar med fotboll, autografer och många foton.

Besöket hade arrangerats av Åsa Teveldal som förutom att hon är avdelningschef inom Stöd och omsorg också är syster till Janne Andersson. Han skojade om att hans lillasyster hade tvingat honom att komma till Båstad.
Jag behövde inte tvinga honom. Han gillar detta. Han har en generös personlighet, sa hon.

Åsa Teveldal berättade att idén till evenemanget kom till eftersom hon vet att flera av vård- och omsorgstagarna gillar fotboll och för att hon och hennes kollegor ville bjuda på en upplevelse. Evenemanget hade sponsrats av flera lokala näringsidkare med bland annat fotbollskläder och korv med bröd. Janne Andersson hade med sig foton på landslaget som han signerade.

Träffen inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) hälsade välkommen. Därefter berättade Janne Andersson om landslaget och svarade på frågor om allt från Zlatan till Jimmy Durmaz och lillasyster Åsa. Janne Andersson berättade att landslaget var i Båstad och laddade upp inför VM i Ryssland förra sommaren. Därför, sa han, väckte det många fina minnen att vara tillbaka här nu.

Han berättade också om vad jobbet som förbundskapten innebär och att han tycker att det är fantastiskt att Sverige, som är ett ganska litet land, kan vara så bra på både herr- och damfotboll. Janne Andersson framhöll att fotboll, som är världens största sport, är särskilt bra eftersom den spelas överallt och alla kan vara med.
 Jag brukar säga att jag har inte bara Sveriges utan världens finaste jobb som förbundskapten för det svenska landslaget, sa han.

Därefter blev det fotbollsspel och korvgrillning. Alla som ville fick möjlighet att slå en straff mot förbundskaptenen som agerade målvakt. Många ville också ta foton med Janne Andersson och att han skulle signera deras tröjor och bollar. Det fanns det tid till och det fanns även tid för fotbollsprat och en och annan kram.

Janne Andersson, Åsa Teveldal och Johan Olsson Swanstein.

Månadens person utsågs av kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni utsågs för första gången Månadens person som är en nyinrättad utmärkelse för att uppmärksamma personer och organisationer som på olika sätt bidrar positivt till kommunen. Först ut att få priset var Jan Ekelund.

Motiveringen till att utse Jan Ekelund lyder:

”Med ett genuint intresse för teater har Jan inspirerat barn, skolungdom och vuxna att ta del av teaterutbud både lokalt och regionalt. Jan var med och startade Båstad Riksteaterförening för 41 år sedan där han allt sedan dess varit föreningens primus motor och ordförande. Han har varit en stark kraft i att sprida och utveckla scenkonst i såväl Båstads kommun som i Skåne.”

Alla som är folkbokförda i Båstads kommun kan nominera personer till priset.

Click to listen highlighted text!