Click to listen highlighted text!

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Onsdagen den 28 augusti var det premiär för ett nytt inslag i Båstads kommunfullmäktiges arbete. Ledamöterna åkte på bussutflykt för att lära känna kommunen bättre och få större inblick i vad som är på gång. Premiärturen hade fokus på Grevie och Förslöv.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) intog rollen som reseledare. Tillsammans med samhällsbyggnadschef Roger Larsson och chefen för Teknik och service Jan Bernhardsson guidade han ledamöterna under bussturen som utgick från kommunhuset i Båstad.
– Tanken är att vi ska träffa företrädare för civilsamhället i Grevie och Förslöv och initiativet har tagits mycket väl emot av företrädarna för de föreningar vi har kontaktat, sa Thomas Andersson.

Guidningen innehöll såväl historiska tillbakablickar som beskrivningar av nuläget och framtiden för många av de platser som passerades och besöktes.

Första stoppet var vid Grevie idrottsplats. Där möttes de förtroendevalda av representanter för Grevie GIK och Grevie bygdegård som informerade om sina verksamheter och visade lokalerna. Besökarna fick bland annat en inblick i Grevieparkens verksamhet och blev visade den nya multisportarenan som snart ska invigas.  

Andra stoppet var vid det blivande äldreboendet Haga Park. Projektledaren Anders Hjert fanns på plats och informerade om läget i projektet och Jan Bernhardsson informerade om den kommande lekplatsen och övrig utveckling av området.

Dessförinnan hade bussturen bland annat passerat stationen och det intilliggande verksamhetsområdet i Förslöv, liksom platsen där den nya skolan i Förslöv byggs. Skolan ska vara klar i augusti 2021.

Sista besöket var i Förslövs bygdegård. Besökarna serverades kvällsmat från restaurang Ellis och fick information om de olika verksamheterna i huset. Dessutom informerade Förslöv IF, Capio vårdcentral och Förslövholms vägförening om det arbete de bedriver och hur de ser på framtiden.

Som en sista överraskning innan hemfärd bjöds de besökande gästerna på glass från företaget Bjäreglass.

Många av de förtroendevalda uttryckte att det var en lyckad satsning och att det var oerhört givande att komma ut och träffa företrädare för föreningar och företag på deras hemmaplan, och att få en inblick i allt det viktiga arbete de bedriver.   

   

Inriktningsmål ska skapa helhetssyn

Kommunfullmäktige har antagit inriktningsmål för perioden 2020 till 2022. Det betyder att kommunfullmäktige har beslutat om vilka nio principer som ska genomsyra Båstads kommuns verksamheter de närmsta åren.
­
För att utföra och utveckla verksamheten i Båstads kommun är målstyrning mycket viktigt. Tanken är att skapa en helhetssyn på verksamheten och att målen ska leda till utveckling och kvalitetsförbättring, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Inriktningsmålen utgår ifrån kommunens vision, det politiska programmet för mandatperioden, omvärldsanalys och hänsyn till kommunens utmaningar. Inriktningsmålen är uppdelade i fyra fokusområden.
– Våra mål ska vara aktuella och relevanta för medborgare och medarbetare. Till våra övergripande inriktningsmål knyts mål för kommunens olika nämnder. De ska vara härledda ur inriktningsmålen och mätbara, säger Johan Olsson Swanstein.

Inriktningsmålen har arbetats fram under våren. I höst fortsätter arbetet genom att nämndernas mål och mätbara indikatorer tas fram.
– Målen har tagits fram av Samverkan för Bjäre och beretts tillsammans med företrädare för oppositionen vilket är mycket positivt, säger han.

 

Fokusområde Medborgaren:

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i.

Mål 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad.

Mål 3. Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, stimulerande miljö för barn och vuxna.

Mål 4. Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalitet – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov.

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling:

Mål 5. I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande.

Mål 6. Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.

Mål 7. Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Fokusområde Medarbetaren:

Mål 8. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Fokusområde Hållbar ekonomi:

Mål 9. Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.

 

Demokratiutveckling i Båstads kommun

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en rad åtgärder som ska stärka demokratin i Båstad.
 Medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för oss alla, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Med dessa förslag tar vi ett litet steg för att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna och oss politiker, säger kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 i uppdrag att bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. Presidiet har utarbetat ett första program med aktiviteter som ska stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna nyinflyttade och öka samverkan med den idéburna sektorn.
– Vi tror att genom möten minskar vi avståndet mellan politiken och medborgarna och därför föreslås att det inrättas kulturråd, fritids- och idrottsråd, byarådslag och dialogmöten. Men det är viktigt att medborgarna känner sig genuint välkomna att medverka till att tillsammans med politiken bygga upp morgondagens samhälle. De förslag som presenteras är ett litet steg i att öka tilliten och delaktigheten i vår kommun. Det är vår avsikt att komma med fler förslag framöver, säger Thomas Andersson.

Programmet som beslutades om vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni innehåller följande punkter:

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser.

2.Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd.

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019.

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten.

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget.

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra evenemangen.

 

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Thomas Andersson, Jessica Andersson (S) som är 1:e vice ordförande och Helena Stridh (BP) som är 2:e vice ordförande.

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Bevattningsförbud i Båstad

NSVA har beslutat om bevattningsförbud i Båstad. Förbudet införs för att minska risken för vattenbrist. Dricksvatten får endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

 

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA komma att stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV- Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och
5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängning ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar. Mer information om vattenavstängning på Svenskt vattens hemsida.

Bevattningsförbud eller ej?

NSVA utfärdar bara bevattningsförbud när vi kan se att det kommer att råda allvarlig brist på vatten. Vi har tidigare haft bevattningsförbud i Båstads kommun varje sommar, men sedan 2017 utfärdas det bara när det verkligen behövs. Orsaken är att det inte har hörsammats innan. Går vi ut med ett bevattningsförbud ska läget vara kritiskt, det måste tas på allvar. Om alla sparar på vattnet slipper vi bevattningsförbud.

Läs mer på NSVA:s webbplats

Så hanterar Båstads kommun bevattningsförbudet

  • Bevattning av parkmark utförs inte under bevattningsförbud
  • Nyplanterade träd och blomsterkrukor bevattnas vid extrem torka, med råvatten/tekniskt vatten
  • Fontäner stängs när vattennivån blir för låg (ingen påfyllning)
  • Ingen tvätt av fordon
  • Inget kommunalt dricksvatten används till bevattning av fotbollsplaner och idrottsanläggningar, dessa bevattnas med råvatten/tekniskt vatten vid behov
  • Badanläggningar med simskola (Malenbadet, Segeltorpsstrand och Torekov) hålls öppna som vanligt

Varning för besiktningsföretag

Båstads kommun har fått information om att flera privatpersoner i kommunen blivit uppringda av ett företag som vill komma och göra en besiktning av ventilationsrör, köksfläkt med mera i deras fastighet. Företaget uppger att de har fått uppdraget från Båstads kommun, vilket inte stämmer. 

Det är alltså inte Båstads kommun eller Båstads sotningsdistrikt som ringer. Det finns heller inget lagkrav eller krav från försäkringsbolag om att det ska besiktigas.

Click to listen highlighted text!