Click to listen highlighted text!

Förtydligande angående budgetförslag för barn och skola

Det har förekommit olika uppgifter i media angående Samverkan för Bjäres budgetförslag rörande barn och skola.

De skillnader som har funnits i olika artiklar i media beror på skillnaden mellan det som varit förvaltningens förslag och önskemål utifrån det förberedande budgetarbetet, och det som blev det slutliga förslaget från Samverkan för Bjäre. Ett viktigt förtydligande är dock att inga besparingar kommer att ske inom elevhälsan, i verksamheten Stöd och utveckling ingår tjänster som inte omfattas av den lagstadgade elevhälsan. Det är inom ramen för dessa tjänster en viss neddragning kommer att ske.

Slutgiltigt beslut om budget för Båstads kommun 2020 fattas av kommunfullmäktige den 20 november.

Ta del av Samverkan för Bjäres budgetförslag.

Hot mot Båstads kommun

Båstads kommun har under natten till fredagen utsatts för hot i form av en docka som placerats utanför kommunhuset. Vid dockan fanns politiska budskap.

Polisen utreder händelsen och Båstads kommun har även kontakt med Länsstyrelsen eftersom fler kommuner i södra Sverige är drabbade.
– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Att angripa ett kommunhus är att angripa demokratin, säger säkerhetschef Christofer Thorén.

– Det är polisens bedömning att detta inte riktar sig mot någon enskild person och att det inte finns någon anledning till oro för de som arbetar i kommunhuset, säger lokalpolisområdeschef Karim Ottosson.

Förslag till budget för 2020

Kommunstyrelsen har fattat beslut om förslag till budget för nästa år.
– Vi har stora ekonomiska utmaningar och det kommer inte bli lättare framöver. Vi lägger därför ett stramt förslag till budget. De satsningar vi ändå gör kommer till stor del att gå till vård och omsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Den kommunala skattesatsen föreslås ligga kvar oförändrad på 20,23 kronor. Bland investeringarna märks en fortsatt ombyggnation av Förslövs skola, nybyggnation av skola i Västra Karup, anslutning till Sydvatten, upprustning av Köpmansgatan och fortsatt utveckling av gång- och cykelvägen utmed den gamla banvallen. Andra satsningar är bland annat ett fördjupat samarbete med Båstad Turism och Näringsliv, kommunövergripande medel för personalutveckling och en delvis ny tjänst som hållbarhetsstrateg.

Samverkan för Bjäre avsätter också resurser för byutveckling, och ett nyinrättat Byarådslag ska bidra till att hitta nya samverkansformer och ökad förståelse för kommunens olika orters utmaningar. För unga kommuninvånare ska ett ungdomsråd med representanter för högstadie- och gymnasieelever skapas.

Under våren 2020 står det nya vård- och omsorgsboendet Haga Park i Förslöv klart. Inflyttning sker i etapper från och med i maj. Den besparing på cirka 7 miljoner kronor som då uppstår i form av olika effektiviseringar får vård- och omsorgsnämnden behålla för egna prioriteringar. Dessutom utökas vård- och omsorgsnämndens ram med cirka 12,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande säger att han vill arbeta med kommunens budget på ett annat sätt under 2020.
– Nästa år kommer vi att göra om budgetprocessen. Då är ambitionen att vi ska fatta beslut om en rambudget med fördelning till nämnderna tidigare under året för att göra nämnderna mer involverade i processen, säger Johan Olsson Swanstein.

Förslaget till budget för 2020 som kommunstyrelsen har fattat beslut om har tagits fram av Samverkan för Bjäre, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Bjärepartiet och Centerpartiet lägger fram egna budgetförslag. Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör frågan vid sitt sammanträde den 20 november.

 

Ta del av hela budgetförslaget: Sammanställt Budgetförslag Samverkan För Bjäres Förslag Till Budget 2020 Och Plan 2021 2022

 

Kraftsamling för att möta stora utmaningar

Kommundirektör Erik Lidberg har tagit initiativ till ett fördjupat samarbete inom förvaltningen. Syftet med utvecklingsarbetet som går under namnet Kraftsamling 2025 är att möta de stora utmaningar som Båstads kommun, och många andra kommuner, står inför.

– Det handlar till stor del om att få pengarna att räcka till så mycket som möjligt och att hitta nya sätt att möta medborgarnas behov trots att förutsättningarna förändras. Ska vi ha möjlighet att skapa en hållbar utveckling här på Bjäre måste vi ändra fokus och se vad vi kan göra tillsammans med civilsamhället och andra kommuner, säger han.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har visat att det Båstads kommun står inför är en avsevärd befolkningsökning under de kommande åren. Merparten av tillväxten kommer att ske i åldersgrupperna 0-19 år respektive personer över 80 år medan tillväxten i gruppen arbetsför ålder enbart ökar marginellt. Förenklat innebär det att färre ska leverera välfärd till fler. Om inget görs kommer kostnaderna för att bibehålla samma service som idag öka markant, men intäkterna i form av skatt kommer inte att öka i samma takt.

Erik Lidberg understryker att det arbete Båstads kommun behöver göra består av flera olika saker och han beskriver arbetet som en resa. Själv ser han sig som en förändringsledare och det är för att få mer kraft i den rollen som en tjänst som biträdande kommundirektör inrättas. Den biträdande kommundirektören blir chef för kommunledningskontoret.
– Vi står inför mycket stora utmaningar. På det här sättet får jag mer tid att ägna mig åt framtidsfrågorna och den övergripande utvecklingen av kommunen, säger Erik Lidberg.

Tjänsten som biträdande kommundirektör kommer att innehas av Henrik Andersson, som delar sin tid mellan det uppdraget och att även fortsättningsvis vara verksamhetschef för Bildning och arbete.

Inom Kraftsamling 2025 ska en utvecklingsplan tas fram. Den ska peka ut riktningen för Båstads kommuns arbete framåt. Även om arbetet ännu inte påbörjats går det att redan nu se att viktiga delar i arbetet är:

  • Digitalisering
  • Samarbete inom kommunen och med andra kommuner
  • Samverkan med det civila samhället

 

Erik Lidberg och Henrik Andersson.

Ängstorps reningsverk invigt

Fredagen den 4 oktober invigdes Ängstorps reningsverk som är ett samarbete mellan Båstads och Laholms kommun.

Avloppsreningsverket ligger i Skummeslöv i Laholms kommun och renar vatten från både Laholm och Båstad.
– Den stora vinsten med utbyggnaden är den nu dubblerade effektiviteten som gynnar både samhällsnyttan och miljön. Vi har skapat förutsättningar för en expansion när det gäller industri och samhällsutbyggnader, säger tekniske koordinatorn Michael Carlsson som projektlett ombyggnationen.

Minskad miljöbelastning
Ombyggnationen innebär även effektivisering som innebär en minskad miljöbelastning. Michael Carlsson förklarar vad man gjort;
– Vi har installerat biogas i stället för olja. Bättre utnyttjande av volymer för biologisk behandling och ett bättre utnyttjande av kemikaliedoseringar genom en förfinad styrning.

Investering för framtiden
Båstads kommun har investerat cirka 50 miljoner kronor i det nya reningsverket och 31 miljoner kronor i överföringsledningen som går mellan det gamla reningsverket (Hedhuset) och det nu tillbyggda (Ängstorp).
Vid invigningen representerades Båstads kommun av kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein. En av fördelarna han ser för Båstads kommun med det nya avloppsreningsverket är att projektet har tagit höjd för framtida behov och att kommunens kapacitet för avloppsrening därmed är god framöver.
Johan Olsson Swanstein är också glad för det goda samarbetet med grannkommunen Laholm.
– Detta är ett mycket bra exempel på vinsterna med samarbete. Genom gemensamma satsningar kan vi få ut mer för pengarna och jobba mer effektivt. Jag tror på fler samarbeten över kommungränserna framöver, säger han.

Läs mer om Ängstorps reningsverk på Laholmsbuktens VA:s webbplats.

Kommunstyrelsens ordförande i Båstad Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Laholm Erling Cronqvist (C), tekniske koordinatorn Michael Carlsson och förvaltningschef Mattias Leijon på Laholmsbuktens VA.

Click to listen highlighted text!