Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 YH-poäng

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Som specialistundersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterska och sjuksköterska.
I mån av plats tar vi emot sena ansökningar t o m 30 juni.

Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård

Senast ändrad: aug 21, 2020

Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi.

Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.

Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.

Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, och ett ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad i Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna har specialdesignats i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialistundersköterska.

KURSINNEHÅLL

Kvalificerad sjukvård och behandling, 50 YH-poäng

Kursen ger fördjupade kunskaper och handledningsberedskap i omhändertagande vid olycksfall och vid svåra/akuta somatiska och psykiska tillstånd.

I kursen ingår bland annat:

 • kvalificerad sjukvård och behandling
 • göra adekvata bedömningar – vidta lämpliga åtgårder
 • handlingsberedskap för att i öppen- och sluten vård omhänderta vårdtagare/patient vid olycksfall
 • utföra dokumentation och medverka i vårdplanering

Kommunikation, samtal och bemötande i vården, 15 YH-poäng

Kursen ger kunskap i relationsetik och social-psykologi för att du som studerande ska utveckla din värdegrund och därmed utveckla verktyg för ditt etiska förhållningssätt. Dessutom ger kursen fördjupade kunskaper i kriser och krisbearbetning samt ger inblick i anhörig och vårdarnas situation.

I kursen ingår bland annat:

 • traumatiska reaktioner vid akut insjuknande
 • etiska frågeställningar och diskussioner
 • kommunikation med vårdtagare / patienter anhöriga närstående och övrig vårdpersonal
 • reaktioner hos en familj i kris och betydelsen av krisbearbetning

Handledning och ledarskap, 15 YH-poäng

Kursen ger en förståelse för handledning som en hjälp och ett stöd i arbetet med människor och ett medel för den personliga kunskapsutvecklingen inom yrket. Kursen ger även kunskaper, inblick i metoder, färdigheter och redskap inom ledarskap. I kursen ingår att genomföra ett examensarbete inom ett område inom hälso- och sjukvård

I kursen ingår bland annat:

 • yrkesmässig handledning för att koppla teori med praktik
 • ledarskap i en teambaserad organisation
 • att medverka i utvecklingsarbeten inom vården
 • att metodiskt genomföra, skriva och granska ett projekt
 • presentationsteknik

Hälso- och sjukvård för unga, 20 YH-poäng

Kursen ska ge kunskap i vård och behandling av barn och ungdomar med olika sjukdomstillstånd och ge insikt i reaktioner på sjukdom hos barn och ungdom samt ge insikt i smärta och smärtbehandling. Kursen ska dessutom ge kunskap om lekens betydelse i samband med sjukdom, ge förståelse för familjens situation och betydelsen av samverkan med anhöriga/närstående.

I kursen ingår bland annat:

 • barns och ungdomars fysiska och psykiska utveckling
 • olika sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar
 • behandling och smärtlindring av barn och ungdomar
 • lek och skapande aktivitet i samband med sjukdom

Palliativ vård, 20 YH-poäng

Den studerande får fördjupade kunskaper i den omvårdnad och behandling som ges till människor som lever sin sista tid med en obotlig sjukdom i hemmiljö eller på en vårdinrättning. Kursen ger kunskap om smärta och smärtbehandling.

I kursen ingår bland annat:

 • den sjukes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov utifrån en aktiv helhetsvård
 • insikt i smärta och olika alternativ för smärtbehandling
 • ett pedagogiskt och reflekterande förhållningssätt i kommunikation  med människor vid livets slut

Samverkan med olika organisationer,15 YH-poäng

Kursen ger kunskaper om olika organisationer i samverkan inom öppen- och slutenvård samt om de lagar och författningar som styr yrkesområdet. Kursen ger kunskaper om anhörigvård, om äldres hälsa och ohälsa, geriatrisk omvårdnad och om medicinsteknisk utrustning.

I kursen ingår bland annat:

 • kunskaper i hur olika organisationer samverkar inom öppen– och slutenvård
 • äldre personers komplexa hälsosituation
 • medicinsk-teknisk utrustning och gällande säkerhetsföreskrifter

Näring och hälsa, 15 YH-poäng

Kursen ger basala kunskaper i näringslära samt kunskap om och insikt i kosten och näringens betydelse för hälsa och välbefinnande. Kursen ger dessutom kunskap om kostens betydelse för uppkomst och utveckling av olika sjukdomstillstånd.

I kursen ingår bland annat:

 • näringsämnen och deras uppgift i kroppen och näringsämnenas betydelse för hälsan
 • grundreglerna för hur näringsämnen i livsmedel bevaras vid förvaring, tillagning och varmhållning
 • myndigheters kost och näringsrekommendationer och nya forskningsrön

LIA 1 Kvalificerad sjukvård/akutsjukvård, 20 YH-poäng

Den första LIA:n är kopplad till kursen kvalificerad sjukvård och behandling. Kursen ger kunskaper, erfarenheter och handlingsberedskap i omhändertagande vid olycksfall och vid svåra/akuta somatiska och psykiska tillstånd.

LIA 2 Valbar inom Palliativ vård /Hälso o sjukv för barn och ungdom/ Öppen hälso- och sjukvård/ Psykiatri, 20 YH-poäng

Den andra LIA:n är valbar inom palliativ vård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Den studerande ska självständigt skriva ett examensarbete med inriktning kvalificerad sjukvård.

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser: Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 inom gymnasieskolan eller motsvarande. Yrkeserfarenhet som undersköterska på 1 års arbete på heltid/2 års arbete på minst halvtid. För information ring 0431-772 18.

Urval

Yrkeserfarenhet som undersköterska, yrkesrelaterad utbildning, teoretiskt test samt intervju.

Utbildningsperiod

September 2019 – juni 2020, heltid. Distans med en obligatorisk teorivecka/ månad i Båstad
 • Cecilia Varland-Enström, Utbildningsledare, Akademi Båstad Yrkeshögskola
 • Anette Starling, Handledare, Akademi Båstad Yrkeshögskola
 • Monica Axelsson, leg ssk, Palliativ vård AB
 • Eva Stuhr Sander, enhetschef, Region Skåne/Förvaltning Sund
 • Zenita Böcker, Områdeschef, Ängelholms kommun
 • Pia Bondesson, Capio Cityklinik
 • Jenny Bengtsson, MAS/demenssamordnare, Båstads kommun
 • Ulrika Berggren, verksamhetschef, Capio Cityklinik i Båstad
 • Ewa Nilsson, Rektor, Akademi Båstad Yrkeshögskola
 • Bahtije Breznica, vårdlärare, Växjö
 • Ulf Salomonsson, specialistusk, Halmstad sjukhus
 • Åsa Lindgren, studeranderepresentant KS19
 • Azra Fikic, suppleant KS19
Ansökan för hösten 2020 är nu stängd men i mån av plats tar vi emot sena ansökningar t o m 30 juni.

Ansök här via YH-antagning.

Successtories

https://www.youtube.com/watch?v=kj3RaAG_BO4&feature=youtu.be

Pin It on Pinterest

Share This