Kvalificerad trädgårdsanläggare, 300 YH-poäng

Vill du bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella trädgårdsanläggningar? Då är det här utbildningen för dig – en utbildning där hantverkskunnandet är i fokus. Den kommer att ge dig gedigna kunskaper och kompetenser, vilket gör dig till en kvalificerad trädgårdsanläggare. Denna utbildningen kommer att starta igen till våren 2019 och vi öppnar upp för ansökan under hösten 2018!  Ring gärna 0431-77 218 för mer info!

Kvalificerad trädgårdsanläggare

Senast ändrad: Mar 9, 2018

Behovet av kvalificerade trädgårdsanläggare har nästan aldrig varit så stort som nu. Det är en ständig brist på skickliga hantverkare, och efterfrågan kommer att öka i takt med ökat byggande och med kommande pensionsavgångar inom branschen.

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är komplex och kräver unika kunskaper och färdigheter. Därför rör sig utbildningen i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska. Det finns ingen annan utbildningen i Sverige som går så på djupet och med den omfattningen i trädgårdsanläggningsämnet som denna nya utbildning gör. Förutom att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad ger nyckelkursen Fördjupad växtkunskap dig spetskompetens inom det levande byggmaterialet och gör dig skicklig i att använda växter på rätt sätt. För att du ska få chans att öka dina kvalifikationer som specialistutbildad trädgårdsanläggare, ges du möjligheten att fördjupa dig inom vald del av yrket i ett examensarbete.

Distansstudier varvas med utbildningsträffar i både Båstad och Stockholm. De obligatoriska träffarna är elva till antalet och är en vecka långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med streamade föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn. LIA:n sker också företrädesvis på hemorten.

Om du har motivationen och drivet, kommer denna yrkeshögskoleutbildning (YH) att göra dig till en eftertraktad, kvalificerad trädgårdsanläggare med båda händerna i jorden!

KURSINNEHÅLL

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 10 YH-poäng

Kursen går på djupet vad det gäller arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekterna inom trädgårds­anläggningsbranschen. Den behandlar alltifrån aktuell ergonomi och den utrustning som finns för hjälp och skydd till lagar och andra bestämmelser inom området. Den behandlar även kvalitets- och miljöledning och hur man som trädgårdsanläggare kan arbeta miljömedvetet. Målet är att den studerande ska med säkerhet kunna analysera sin egen arbetssituation och alltid arbeta säkert och arbetsmiljömedvetet. Den studerande ska även arbeta kvalitets- och miljömedvetet. Målet är också att den studerande ska ha ett fortsatt intresse att ta till sig nya rön, råd och anvisningar inom dessa områden.

Fördjupad växtkunskap, 35 YH-poäng

Kursen ger fördjupad kunskap om ett brett sortiment av växter som används i trädgårdsanläggnings­sam­man­hang. Kursen behandlar växternas olika användningsområden och hur olika ståndortsfakto­rer påverkar deras utveckling. Att identifiera och namnge växterna med svenskt och vetenskapligt namn är en viktig del av kursen. Målet är att den studerande ska kunna identifiera ett brett växtsortiment och ha fördjupad kunskap om växterna, bland annat deras olika krav på livsmiljöer. Den studerande ska bli skicklig i sin användning av växter och välja rätt växt till rätt plats och på så sätt anlägga trädgårdar med lång hållbarhet och lägre skötselkostnader.

Markbyggnadsprocessen, 50 YH-poäng

Kursen behandlar entreprenadjuridik, ritningsläsning, dimensionering, mängd- och mass­beräkning, material- och maskinbeställning, arbetsplanering med mera. Även ÄTA (ändringsarbeten, tilläggs­arbe­ten och avgående arbeten) tas upp, bland annat hur det påverkar det praktiska trädgårdsanlägg­ningsarbetet. Målet är att den studerande ska få en god överblick över de olika processer som pågår inom trädgårdsanläggning och få goda färdigheter i att läsa arbetsbeskrivningar och ritningar och att i övrigt tolka arbetshand­lingar.

Markbyggnad - grovplanering, 35 YH-poäng

Kursen behandlar schaktning, fyllning, rördragning, dräneringssystem med mera. Målet är att den studerande ska ha goda kunskaper och insikter i grovplaneringens olika moment inom träd­gårdsanläggning.

Markbyggnad - finplanering, 35 YH-poäng

Kursen behandlar konstruktioner av trappor, murar, kantsten, beläggningar och andra anlägg­ningsobjekt av materialen natursten, grus, asfalt, tegel och betong. Så till exempel innehåller den kunskaps- och färdighetsträning i bland annat sådana avancerade anläggningsmoment som båg­sättning av små­gatsten och byggande av kallmur med fältsten. Målet är att den studerande ska bli en kvalificerad hantverkare när det gäller att arbeta med de material i de kon­struktioner som kursen behandlar.

Markbyggnad - markutrustning, 20 YH-poäng

Kursen behandlar alla de konstruktioner i en trädgårdsanläggning som är gjorda av trä. Även kon­struk­tioner av andra material så som metall behandlas. Kursen går också igenom byggande och montering av lekredskap och liknande markutrustning och säkerheten kring dessa. Målet är att den studerande ska få god hantverksskicklighet när det gäller konstruktioner av trä och andra ma­terial samt montering av annan markutrustning. Den studerande ska även utveckla en förmåga att kunna komma med konstruktiva lösningar på problemsituationer i utemiljön genom att använda de material och kunskaper som kursen behandlar.

Markbyggnad - vegetation, 30 YH-poäng

Kursen behandlar alla delar i ett trädgårdsanläggningssammanhang som har med växter att göra – uppbyggnad av växtbäddar, anläggning av gräsmatta med både sådd och på rulle, plantering, upp­bindning, etableringsskötsel, anläggande av bevattningssystem, anläggande av gröna tak och väggar med mera. Kursen går även på djupet vad det gäller växthantering. Målet är att den studerande ska bli mycket skicklig och ha en hög kvalitetsmedvetenhet när det kommer till att han­tera växter i anläggningssammanhang och när det gäller att skapa bästa förutsättningar för växter att kunna utvecklas optimalt i olika situationer

LIA - finplanering, 20 YH-poäng

Kursen ger praktiskt fördjupande kunskaper vad det gäller markkonstruktioner av natursten, grus, asfalt, och betong. Den studerande får möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska hantverket. Målet är att den studerande blir väl bevandrad inom finplaneringens praktiska moment och får god insikt i träd­gårdsanläggningsbranschen.

LIA - vegetation, 20 YH-poäng

Kursen ger praktiskt fördjupande kunskaper vad det gäller vegetationshantering i trädgårds­anlägg­nings­sammanhang – uppbyggnad av växtbäddar, anläggning av gräsmatta, plantering, etablerings­sköt­sel med mera. Den studerande får möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det praktiska hantverket. Målet är att den studerande blir väl bevandrad inom växthanteringens praktiska moment och att anlägga vege­ta­tionsytor och får god insikt i trädgårdsanläggningsbranschen.

LIA - markutrustning, 20 YH-poäng

Kursen ger praktiskt fördjupande kunskaper vad det gäller träkonstruktioner, lekredskap och andra vanligt förekommande installationer i trädgårdsanläggningssammanhang. Den studerande får möjlig­het att omsätta de teoretiska kunskaper som inhämtats tidigare i utbildningen och att öva det prak­tis­ka hantverket. Målet är att den studerande blir väl bevandrad inom de vanligast förekommande, praktiska momenten som har med träkonstruktioner och annan markutrustning att göra och får god insikt i trädgårdsanläggnings­branschen.

LIA - breddning (valbar), 20 YH-poäng

I denna LIA-kurs ges möjligheten att bredda sina praktiska kunskaper genom att välja något av följande områden som inte behandlas i de andra LIA-kurserna:

Projektering av utemiljö

 • anläggning av dammar och pooler
 • anläggning av VA-system
 • byggnation av husgrunder
 • byggnation av gröna väggar
 • byggnation av gröna tak
 • eller annan vald inriktning som godkänts av kursansvarig.

Målet är att den studerande inhämtar praktisk erfarenhet inom vald inriktning så att denne får en bredare er­fa­ren­hetsbank att ta av i sin framtida yrkeskarriär.

LIA fördjupning (valbar), 20 YH-poäng

I denna LIA-kurs ges möjligheten att fördjupa sina praktiska kunskaper genom att välja något av följande områden som även behandlats i tidigare LIA-kurser, vilka föregår denna:

 •  anläggning med växter
 • anläggning med natursten, grus, asfalt och betong
 • eller byggnation av träkonstruktioner och lekredskap samt installationer av annan markutrust­ning.

Målet är att den studerande inhämtar mer praktisk erfarenhet inom något av utbildningens huvudområden så att denne får en ökad och fördjupad erfarenhet inom valt område till nytta för sin framtida yrkeskarriär.

Examensarbete, 30 YH-poäng

Kursen ger de redskap och färdigheter som krävs för att självständigt fördjupa sig inom valt område, att kritiskt analysera den information man finner och de resultat man får, att skriva rapporter, att opponera på liknande arbeten som andra har gjort och att muntligen redovisa vad man kommit fram till inför en tänkt målgrupp. Målet är att den studerande ska kunna specialisera sig som trädgårdsanläggare och bli lite av en expert inom sin valda fördjupning, men också att arbeta självständigt och ha ett kritiskt förhållningssätt. Målet är också att öka den studerandes kompetens som kvalificerad trädgårdsanläggare.

Förkunskapskrav

Här är en förteckning över de gymnasiekurser som utgör särskilt förkunskapskrav för att kunna läsa till Kvalificerad trädgårdsanläggare. Du finner också de ersättningsmöjligheter som finns till var och en av kurserna.

Längre ner finner du vidare en redogörelse över de olika sätten att kunna uppfylla det särskilda förkunskapskravet och vilket undantag som gäller.

Marken och växternas biologi (BIGMAN0), 100 poäng

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2011/Vux2012

Växtkunskap – fastighetsskötsel (VÄXVÄK0), 100 poäng

eller

Biologi 2 (BIOBIO02), 100 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2000

Kretslopp (BI1205), 50 poäng, och Mikrobiologi och genetik (BI1206), 50 poäng, och Växt- och djurliv (BI1208), 50 poäng

eller

Biologi B (BI1202), 50 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Lpf94

Botanik (MRVX201), 30 poäng, och Marklära (MRVX203), 30 poäng

eller

Kretslopp i mark, vatten och luft (NAM202), 40 poäng, och Mikrobiologi och genetik (NAM204), 50 poäng, och Växt- och djurliv (NAM208), 30 poäng

eller

Biologi B (BI201), 60 poäng.

Övriga ersättningsmöjligheter

Minst 5 veckors heltidsstudier med godkänt resultat vid annan utbildningsanordnare (universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola m.fl.) där innehållet i utbildningen motsvarar kursbeskrivningen till Marken och växternas biologi (BIGMAN0)

eller

motsvarande.

Fordon och redskap (FOHFOR0 alt. NABFOR0), 100 poäng

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2011/Vux2012

Terrängtransporter (NABTER0 alt. SKMTER0), 100 poäng

eller

Anläggningsförare 1 (ANAANA01), 200 poäng

eller

Yrkestrafik 1a (TRAYRK1a), 200 poäng

eller

Yrkestrafik – vux (TRAYRK1), 300 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2000

Basmaskin körning (NABT1201), 50 poäng

eller

Transportfordon grundkurs (TRTE1216), 150 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Lpf94

Körning med basmaskin (NABT201), 60 poäng

eller

Transportfordon – grundkurs (TRTTE209), 90 poäng.

Övriga ersättningsmöjligheter

Körkort och särskilt intyg från arbetsgivare inom trädgårdsbranschen

eller

minst 5 veckors heltidsstudier med godkänt resultat vid annan utbildningsanordnare (universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola m.fl.) där innehållet i utbildningen motsvarar kursbeskrivningen till Fordon och redskap (FOHFOR0)

eller

motsvarande.

Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01), 100 poäng

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2011/Vux2012

Växtkunskap – fastighetsskötsel (VÄXVÄK0), 100 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Gy2000

Växtkunskap (TDG1212), 100 poäng.

Ersättningsmöjligheter enligt Lpf94

Växtkunskap (MRVX204), 100 poäng.

Övriga ersättningsmöjligheter

Yrkesbevis 8 – Växtkännedom (det vill säga steg 1-3) enligt TCYK

eller

minst 5 veckors heltidsstudier med godkänt resultat vid annan utbildningsanordnare (universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola m.fl.) där innehållet i utbildningen motsvarar kursbeskrivningen till Växtkunskap 1 (VÄXVÄX01)

eller

motsvarande.

Olika sätt att kunna uppfylla de särskilda förkunskapskraven

Läsa kurserna

Gå till kommunens vuxenutbildningsenhet och be om att få läsa kurserna eller att göra särskilda prövningar i dem. Om kursen Marken och växternas biologi inte kan erbjudas, kan den ju till exempel bytas ut mot kursen Biologi 2.

Om man önskar läsa Yrkesbevis 8 – Växtkännedom, steg 1-3, enligt TCYK, hittar man utbildningsanordnare på www.yrkesbevis.com.

Det finns även privata utbildningsföretag som erbjuder utbildning som man kan betala för, till exempel Hermods, NTI-skolan, Trädgårdsakademin m.fl.

Reell kompetens

Om man inte har den utbildning som krävs men har motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser, kan man få sin reella kompetens validerad. Se vidare www.valideringsinfo.se.

Urval

Om det finns färre eller lika många behöriga sökande som det finns platser på utbildningen, tas alla in.

Men om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer att kallas till särskilt prov. Det särskilda provet betår av tre delar:

 1. Skriftligt prov bestående av branschrelaterade frågor samt matematiska och språkliga uppgifter
 2. Praktiskt prov kopplat till branschen som redovisas muntligen
 3. Intervju som genomförs två gånger av två olika personer.

Även varje år av yrkeserfarenhet, minst halvtid, ger meritpoäng. Arbetslivserfarenhet från trädgårdsbranschen ger dubbelt så många meritpoäng för samma period. Dock finns det ett tak på hur många poäng som arbetslivserfarenheten kan ge.

Varje del av det särskilda provet ger ett antal poäng som tillsammans med poängen från yrkeslivserfarenheten resulterar i vilken plats i rangordningen i urvalsprocessen den sökande får. Om två sökande når samma poäng i det särskilda provet och bara en plats finns, erbjuds den personen platsen som hade högst poäng på det särskilda provet.

Särskilt prov

Innehåll här

Ej behörig

Innehåll här

Anna Baeck

HFAB Halmstad

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Fredrik Thomée

Fredrik Thomée

Utbildningsledare: Kvalificerad trädgårdsanläggare
Lärare: Grundutbildning trädgård
0431-776 50
fredrik.thomee@akademi.bastad.se

Helena Karlén

Universitetsadjunkt, Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

Madeleine Holm

Studeranderepresentant Akademi Båstad Yrkeshögskola

Magnus Fischer

Trädgårdsmiljö i Billdal AB och styrelseledamot i Trädgårdsanläggarna Sverige

Mona Persson

Studeranderepresentant Akademi Båstad Yrkeshögskola

Oliver Stumpe

Trädgårdsanläggare, Båstad

Peter Nilsson

Kyrkogårdschef, Båstad - Östra Karups församling, Båstad

Pontus Runeke

Landskapsarkitekt vid Runeke Konsult AB

Stefan Candell

Platschef Peab Drift och underhåll, Helsingborg

Ulf Hansson

Regionalt fackligt ombud för Kommunal

Ulf Renwert

Internkonsult grönytor, Peab anläggning, Malmö

Följande personer har varit föreläsare, lärare och/eller handledare på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare:

Britta Alstad, Liljemark Consulting
Ann-Sofie Andersson, Akademi Båstad
Stefan Andersson, WaterBoys
Thorbjörn Andersson, Sweco Architects
Ulf Dehn, Clarendo
Lina Eliasson, Trädgårdsritaren
Björn Embrén, Trafikkontoret, Stockholms stad
Valentin Filipoiu, WaterBoys
Enrique Garat, Oliver Stumpe Trädgårdsanläggare på Bjärehalvön
Annika Gullberg, Landskap & Management
Pernilla Hörstedt, NP Nilsson
Kurt Johansson, SLU Alnarp
Ulf Karlberg, Trädgårdsanläggarna i Sverige
Sofia Karlsson, Junecon
Jenny Knutsson, Akademi Båstad
Lennart Korén, Korens Markbyggnad
Peter Korn, Klinta Trädgård och Peter Korns Trädgård
Reny Kupiec, Remak bygg & heminredning
Lars Källered, Fuktkonsult
Johan Larsson, Svenskt Trä
Glenn Lundmark, Asfaltskolan
Claes-Anders Malmberg, Acama konsult
Stefan Mattson, Stefan Mattson Trädgård
Per Nevermann, Solna Trädgårdsanläggning
Hans Nilsson, Lekplatskonsulten
Magnus Ottosson, Mark och Trädgård
Olof Palm, Trädgårdshjälpen i Ranarp
Margareta von Rosen, Akademi Båstad
Helena Rosenlöv Egge, AddGreen
Peter Sandberg, Växtteknik PS Konsult
Oliver Stumpe, Oliver Stumpe Trädgårdsanläggare på Bjärehalvön
Anders Tapper, Gunnebo Fastening
Fredrik Thomée, Akademi Båstad

Här följer svar på frågor som vi fått och som är av allmänt intresse:

Jag är intresserad av trädgård, är detta rätt utbildning för mig?

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare syftar till att utbilda personer som ska anlägga nya utemiljöer. Det är kreativt, omväxlande, händelserikt och utvecklande att arbeta som trädgårdsanläggare, men det är också mycket fysiskt tungt och krävande. Om man inte har de fysiska förutsättningar som krävs eller har mindre tungt trädgårdsarbete i tankarna måste vi tyvärr säga att detta INTE är rätt utbildning.

 

Är det vanligt med säsongsanställning som trädgårdsanläggare?

Hela trädgårdsbranschen är säsongsbetonad – vissa delar av branschen har kortare säsonger och andra längre, och längden på säsongerna skiftar beroende på var i landet man bor. Säsongen för trädgårdsanläggare tillhör den längre i branschen. I södra delen av landet är det inte ovanligt att den börjar i mars och slutar i december. Det är vintern som avgör om det går att anlägga eller inte.

Det är alltså vanligt med säsongsanställning som trädgårdsanläggare. På senare tid har det dock blivit vanligare med att man arbetar årsarbetstid, vilket betyder att man arbetar fler timmar när det är högsäsong och färre timmar när det är lågsäsong. Det är inte heller ovanligt med helårsanställningar som trädgårdsanläggare, vilket innebär att man har andra arbetsuppgifter under vintermånaderna, till exempel fastighetsskötsel, snö- och halkbekämpning eller beskärning.

 

Jag har inte läst alla de tre kurser (eller deras ersättningskurser) som utgör särskilt förkunskapskrav men har stort intresse för trädgård och har arbetat med det. Kan jag åberopa reell kompetens i min ansökan?

Reell kompetens innebär din samlade kompetens, oavsett hur den inhämtats och oavsett om du har formella betyg på den eller inte. Du kan till exempel ha grundat din erfarenhet/kunskap/kompetens på deltagande i föreningsliv, arbetsliv, utlandsstudier, personalutbildning eller andra typer av studier och kurser med mera. Du låter helt enkelt värdera, inte bara dina skolkunskaper, utan alla betydelsefulla kunskaper och erfarenheter för en bedömning om din totala kompetens ger dig möjlighet att klara av utbildningen.

Så om du anser att du har den kompetens som motsvarar en, flera eller alla de kurser som utgör särskilt förkunskapskrav, ska du åberopa reell kompetens i din ansökan och skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor. Snegla gärna på kursplanerna till de kurser som utgör särskilt förkunskapskrav och beskriv hur du har uppnått de olika kursmålen.

Om du inte har den efterfrågade kompetensen, kan du ändå söka utbildningen fast då inte åberopa reell kompetens. Du har då möjlighet att bli behörig enligt den så kallade 20-procentsregeln, men konkurrerar då endast om 20 procent av studieplatserna.

 

Kan jag fortsätta mitt arbete under tiden som jag studerar vid yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare?

Omständigheterna varierar från person till person, och i enstaka fall skulle någon säkert kunna klara av att arbeta heltid samtidigt som denne pluggar en heltidsutbildning. Men vi rekommenderar INTE att man fortsätter en heltidsanställning samtidigt som man ska klara av en utbildning med en studietakt på i genomsnitt 40 timmar per vecka. (För vissa kommer det till och med att krävas fler timmar i veckan, då man har olika förutsättningar, förmågor och förkunskaper.) En distansutbildning är nämligen minst lika krävande som en bunden utbildning.

Men om omständigheterna är gynnsamma, det vill säga om man inte har för stora familjeförpliktelser eller andra engagemang på sin fritid, kanske man kan klara av att arbeta deltid samtidigt som man studerar till kvalificerad trädgårdsanläggare.

 

Hur ligger LIA-perioderna?

När det gäller LIA-perioderna på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare är de fyra till antalet om vardera fyra veckor. Tanken är att de ska genomföras löpande under utbildningen i samband med att man läser de kurser som är kopplade till de olika LIA-kurserna och i enlighet med ramschemat för utbildningen. Däremot finns det en viss flexibilitet i systemet och de måste inte genomföras under exakta tidsperioder. Det är upp till den studerande att planera in dessa kurser så att det fungerar för företaget som man ska göra sin LIA hos och så att man kan genomföra de uppgifter som är kopplande till respektive LIA-kurs, men också så att den studerandes övriga liv fungerar smidigt. Däremot måste alla LIA-kurserna vara genomförda med minst godkänt resultat för att kunna få ut en examen.

 

Kan jag göra LIA på det företag som jag redan arbetar på?

Vi rekommenderar INTE att man gör LIA på den arbetsplats och med de människor som man redan känner väl. Syftet med LIA:n är att man ska utvecklas som hantverkare, vilket man gör bäst i en miljö som man inte känner så väl sedan tidigare. Vi kommer dock att godkänna att man gör vissa LIA-perioder på en arbetsplats som man redan känner, om så är önskan och om det går att säkerställa att den studerande kommer att kunna utvecklas under perioden och uppfylla målen i respektive LIA-kurs.

 

Leder utbildningen till kvalificerad trädgårdsanläggare att man får yrkesbevis inom trädgårdsyrket?

Ja, det gör det. Av de 13 yrkesbevis som Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté (TCYK) utfärdar uppnår man följande yrkesbeviskurser efter att man har fullföljt yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad trädgårdsanläggare med godkänt resultat:

 • Kurs 2 – Ritningsläsning, avvägning och utsättning
 • Kurs 3 – Schakt, fyllning och dränering
 • Kurs 4 – Markbetong och asfalt
 • Kurs 5 – Trappor och murar
 • Kurs 6 – Naturstensarbeten
 • Kurs 7 – Gräsanläggning
 • Kurs 8 – Växtkännedom
 • Kurs 10 – Lekredskap och träarbeten

Dock ska tilläggas att det krävs minst 2 400 arbetade timmar inom trädgårdsbranschen för att få ut själva yrkesbevisen.

De studerande får själva stå för TCYK-kansliets administrationskostnad medan skolan inte tar ut någon kostnad för sin administration.

För mer information, se www.yrkesbevis.com.

Pin It on Pinterest

Share This