Koordinator inom besöksnäringen, 400 YH-poäng

Vi ger dig möjligheten att hitta ditt drömjobb inom en av världens snabbast växande näringar – turismbranschen. Utbildningen ger bred och djup kunskap samt verktyg som gör att du kan hitta just din nisch inom branschen.

Koordinator inom besöksnäringen

Senast ändrad: Okt 29, 2017

Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, affärsutveckling och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t ex. hotell, destinationsutveckling, evenemang, projektledning, reseförsäljning och ledarskap. Detta i kombination med LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett värdefullt nätverk. Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete inom näringen.

Genom LIA ( lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i samarbete med ett eller flera företag. Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät.

Den studerande gör LIA på företag och organisationer inom besöks- och resenäringen för att få en fördjupad yrkeskompetens samt för att få en ökad kunskap och branschkännedom inom just de områden företaget verkar.

Du får bland annat:

 • Amadeus utbildning
 • Ett brett kontaktnät

Koordinator inom besöksnäringen är en yrkeshögskoleutbildning vilket är en resurs för branschen. Utbildningen förbereder dig för arbete direkt efter examen. Utexaminerade studerande är mycket eftertraktade på marknaden.

KURSINNEHÅLL

Besöksnäring 35 YH-poäng

Kursen ger en framtidsorienterad fördjupad helhetsbild över hur begrepp och samband hänger ihop inom världens största industri – rese- och turistnäringen. I kursen ingår bl.a: arbetsmetodik, produktionsekonomi, kommunikation, kundpsykologi och turismkunskap.

 

 

 

 

 

 

Marknadskommunikation, 30 YH-poäng

Kursen ska ge kunskaper i marknadsföringsteorier och utgår från hur en väl genomarbetad marknadsplan läggs upp. Du får lära dig hur ett företag, via marknadsplanen, styr sin verksamhet gällande bl.a. produktens/tjänstens framtagande och livscykel, varumärkesbyggande, målgruppsanpassning och kundorientering. I kursen ingår bl.a: marknadsföring, marknadskommunikation och försäljning.

 

 

 

 

 

 

Affärsinriktad företagsekonomi, 25 YH-poäng

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla kompetens att medverka i en framtida ekonomisk styrning av ett företag. Kursen behandlar terminologin med bl.a. prissättning, kalkylering, budgetering och uppföljning av ekonomiska beslut som syftar till att skapa en utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. I kursen ingår bl.a: företagsekonomi och affärsutveckling.

 

 

 

 

 

 

Logiverksamhet och försäljning, 25 YH-poäng

Kursens fokus ligger i det entreprenöriella och du som studerande tränas i att starta, driva, analysera och utvärdera projekt. Kursen ger fördjupade kunskaper i uppbyggande och drift av en verksamhet, organisation och olika arbetsområden. I kursen ingår bl.a: entreprenörskap, produktutveckling och försäljning.

 

 

 

 

 

 

Turism- och destinationsutveckling, 20 YH-poäng

Kursen redogör för resmålet som en destination och vilka omvärldsfaktorer och intressenter som påverkar verksamheten samt vilka faktorer som är av betydelse för att skapa turismutveckling på lokal och regional nivå. Kursens upplägg skapar genuin förståelse för begreppet nationalekonomi och destinationsutveckling. I kursen ingår bl.a: utvecklingsplanering och nationalekonomiska effekter.

 

 

 

 

 

 

Praktisk projektledning, 25 YH-poäng

Kursen redogör för projektledning med fokus på planering, genomförande och uppföljning. Ämnen som avtalsförfarande, intressenter, ekonomi och marknadsföring behandlas. Verkliga projekt används som utgångspunkt för att träna och få fördjupad förståelse för projektledning. I kursen genomförs övningar för att du ska lära dig identifiera dina styrkor och svagheter i interaktion med andra. Utifrån denna färdighet tränas du som studerande i att utveckla kompetens för ökad samarbetsförmåga. I kursen ingår bl.a: projektledning, konceptutveckling, upplevelseindustri och marknadsföring.

 

 

 

 

 

 

Reseindustri, 30 YH-poäng

Fokus ligger på resan som produkt och hur denna kan paketeras för att attrahera olika kundsegment. Du tränas i att effektivisera och behovsanpassa kundens inköpsprocess. Kursen ger dig möjlighet att utveckla färdigheter att använda branschspråkets termer samt att hantera bokningsverktyg och globala distributionssystem. I kursen ingår bl.a: reseproduktion- och försäljning, bokningssystem och destinationskunskap.

 

 

 

 

 

 

Hållbar utveckling, 25 YH-poäng

Kursen genomsyras av de riktlinjer som finns för skydd av natur- och kulturvärden för att på ett hänsynsfullt sätt kombinera kommersiell turism med ursprungskulturer. Kursen redogör för hur hållbar utveckling kan implementeras i en verksamhets alla led och vikten av en tydlig styrning i detta förändringsarbete. I kursen ingår bl.a: ansvarsfull turism, kundpsykologi och mental beredskap samt kommunikation.

 

 

 

 

 

 

Organisationsteori- och styrning, 30 YH-poäng

Kursen ger en helhetsbild av kommunikationens och ledarskapets betydelse för en grupps effektivitet och utveckling. Du tränas i att anpassa ditt ledarskap och att utveckla kompetens att möta de olika faserna i en grupps utveckling. I kursen ingår bl.a: organisationsteori och ledarskap samt beteendeteorier och konflikthantering.

 

 

 

 

 

 

LIA 140 Yh-poäng

LIA 1, 30 YH-poäng Kursen syftar till att skapa förståelse för yrkesrollen och praktiskt arbete i branschen. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade teoretiska kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö. Det huvudsakliga målet med denna kurs är att få en grundläggande förståelse för de krav som finns i branschen och också veta mer om vilka yrkesroller som finns.

 

 

 

 

 

 

LIA 2, 20 YH-poäng Under denna period ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom praktisk projektledning. Kursen ska ge möjlighet att inom branschområdet tillämpa såväl praktiska som teoretiska kunskaper vilka förvärvats i utbildningens övriga kurser. Kursen ska utveckla förmågan att planera, leda och delta i ett evenemang/event/projekt samt att i relation till uppsatta mål utvärdera dess resultat och effekter.

LIA 3, 25 YH-poäng Denna period syftar till att ytterligare skapa förståelse för yrkesrollen inom valt LIA-område. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Genom att koppla utbildingens praktiska och teoretiska delar med uppgifter i ett operativt arbete i besöksnäringen stimuleras de studerande vidare.

LIA 4, 25 YH-poäng Denna LIA-kurs ska leda till att den studerande får fördjupade kunskaper i yrkesrollen, det praktiska arbetet inom valt LIA-område och till att kunna arbeta självständigt liksom i team med de på ett företag inom branschen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

LIA 5, 40 YH-poäng Under den sista LIA-perioden ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Denna avslutande LIA leder i många fall till anställning. Den studerande ska kunna utifrån arbetsuppgifter och tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningens gång.

Examensarbete, 15 YH-poäng

Kursen skapar helhetssyn och förståelse för samband inom näringen samt ger fördjupad kompetens inom olika grenar. Fokus ligger på att väva samman kunskaper och färdigheter till den kompetens som krävs för att kvalitativt utföra yrket som kvalificerad koordinator som i sin tur leder till spetskompetens i yrkesrollen.

 

 

 

 

 

 

KURSNAMN:  AFFÄRSINRIKTAD FÖRETAGSEKONOMI

KURSINNEHÅLLKURSORT/OMFATTNINGANTAL POÄNGSTARTSLUTSISTA ANS.DAG
Kursen ska ge de studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla kompetens att medverka i en framtida ekonomisk styrning av ett företag. Kursen behandlar terminologin inom ämnet med bl.a. prissättning, kalkylering, budgetering och uppföljning av ekonomiska beslut. De studerande tränas i att analysera lönsamhet utifrån branschspecifika nyckeltal. Kursen tar upp begreppet associationsrätt och skapar förståelse för olika bolagsformers förutsättningar samt ger de studerande kompetens att analysera val av bolagsform för en given verksamhet. Kursen betonar vikten av att kunna identifiera och analysera sådant som demografiska förändringar, lagar och regler för att på bästa sätt möta framtidens marknad. Heltid, bunden utbildning lokaliserad i Båstad. 25 Yh-poäng2017-12-062018-01-182017-11-27

Ansökan AFFÄRSINRIKTAD FÖRETAGSEKONOMI enstaka kurs

  • Grundläggande behörighetskrav: Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Särskilda behörighetskrav: Lägst betyg E i nedanstående ämnen (eller motsvarande): – Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2) – Engelska 6 – Matematik 1 Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram .

 

Verifikation

Enstaka kurs MARKNADSKOMMUNIKATION

KURSINNEHÅLLKURSORT/OMFATTNINGANTAL POÄNGSTARTSLUTSISTA ANS.DAG
Ska ge kunskaper i marknadsföringsteorier och hur företag styr sin verksamhet gällande t.ex. produktens framtagande, livscykel, varumärkesbyggande och målgruppsanpassning. Kursen fokuserar även på hur moderna medier nyttjas.Heltid, bunden utbildning lokaliserad i Båstad.30 Yh-poäng2017-10-232017-12-012017-10-20

Grundläggande behörighetskrav

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda behörighetskrav

Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande): – Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2) – Engelska 6 – Matematik 1 Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Urval

Branschrelaterad utbildning, praktiskt och teoretiskt test samt intervju.

Utbildningsperiod

September 2017 – maj 2019. Heltid

Turism och service – några goda exempel på föreläsare

 • Niclas Timmerby, YOUEP International
 • Niklas Örnfelt, Inteam, Danmark
 • Magnus Wilstrup, Inteam, Danmark
 • Ann-Sofie Hörlin, Malmö Aviation
 • Jeppe Klockareson, Fairtravel
 • Niclas Helgesson, Öijared
 • Jan Peter Bergkvist, SleepWell
 • Johan Knutsson, Best Western Hotel Duxiana
 • Hans Kanold, Safehotels Alliance
 • Sara Andersson, Malmö Convention Bureau
 • Karolina Davidsson, Halmstad näringsliv
 • Emma Knaggård Wendt, Edutain
 • Helene Pellvik, Sabis
 • Andreas Andersen, Liseberg
Thommy Backner

Thommy Backner

VD, Scandinavian Resorts

Malin Zillinger

Malin Zillinger

Lektor, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Lotta Olmarker

Lotta Olmarker

Projektledare, Lagardère Unlimited Scandinavia

Linda Leeman

Linda Leeman

Projektledare Leeman&Olsson

Linda Bjernstål

Linda Bjernstål

Grundare, Flygstolen Nordic AB

Leif Nilsson

Leif Nilsson

Leif Nilsson AB

Katerina Kichidou

Katerina Kichidou

Studeranderepresentant – TS18

Karolina Davidsson

Karolina Davidsson

VD, Halmstad Näringsliv

Karin Bengtsson

Karin Bengtsson

VD, Båstad Turism & Näringsliv

Jessica Johansson

Jessica Johansson

Utbildningsledare, Koordinator inom besöksnäringen

Fredrik Kocon

Fredrik Kocon

Klubbrådgivare, Svenska Golfförbundet

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Emmie Bengtsson

Emmie Bengtsson

Studeranderepresentant - TS19

Edward Ekblom

Edward Ekblom

Feel Good Manager, Falkenbergs Strandbad

Christer Paulsson

Christer Paulsson

Verksamhetsansvarig, Medicon Village

Boris Lennerhov

Boris Lennerhov

Rådgivare och styrelseledamot i Gekås AB

Ansökan

Ansökan AFFÄRSINRIKTAD FÖRETAGSEKONOMI enstaka kurs

  • Grundläggande behörighetskrav: Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Särskilda behörighetskrav: Lägst betyg E i nedanstående ämnen (eller motsvarande): – Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2) – Engelska 6 – Matematik 1 Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram .

 

Verifikation

Pin It on Pinterest

Share This