Affärsutvecklare hållbar turism, 200 YH poäng

En utbildning för dig som vill påverka, förändra och göra skillnad! Utbildningen ger kunskap om arbetsprocesser, som genomsyrar alla nivåer, för att nå en hållbar utveckling. För att motsvara framtidens ökade krav på hållbar utveckling i alla led krävs utbildning. Observera att denna utbildning tyvärr inte är sökbar inför höstterminen 2017! Vi hoppas på att starta utbildningen igen höstterminen 2018. Ring gärna 0431-77 218 för mer info!

Affärsutvecklare hållbar turism

Senast ändrad: Jul 5, 2017

Som affärsutvecklare för hållbar turism fokuserar du på att maximera fördelar och minimera negativa effekter av turismen.

Utbildningen belyser hur en långsiktig och en effektiv samverkan mellan lokalbefolkning, turister och turistnäring används för att skapa ett framtidsorienterat helhetstänk kring besöksmål och destinationer.

Utbildningen tar upp de olika strategier som finns för att arbeta med hållbar utveckling på alla plan. Analytiska färdighetertränas och förvaltningsstrategier studeras. Vidare tar utbildningen upp hur hållbar utveckling kan öka destinationens attraktivitet samt hur kommunikation av hur hållbar turism kan tydliggöras.

Lärande i arbete (LIA)

Genom LIA får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter i samarbete med ett eller flera företag. Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät.

KURSINNEHÅLL

Hållbar turism 30 YH-poäng

 • Att identifiera kulturella skillnader, kommunikationsmönster och gruppdynamik
 • En turistorganisations intressenter, krav, förväntningar, organisationsformer och strukturer
 • Begreppet hållbar turism- föregångare, nutid och utveckling
 • Hållbar turisms ursprung på marknaden och kopplingar till destinationer
 • Träning i att säkerställa och genomföra förändring genom att bl.a kartlägga intressenter, nuläge samt politiska och vetenskapliga strategier

Affärsutveckling, kommunikation och ekonomi 45 Yh-poäng

 • Affärsutvecklingsprinciper och metoder
 • Entreprenörskap
 • Analys och marknadsföring av hållbar turism
 • Varumärkesbyggande
 • Förståelse och tolkning av en verksamhets ekonomiska underlag

Natur- och kulturturism 30 YH-poäng

 • Turismens betydelse och effekter för lokala samhällen/sammanhang
 • Modeller för samverkan och lokal såväl som regional utvecklingspotential
 • Relationer mellan människor och kulturella områden
 • Diskussioner kring hantering och bevarande av kulturella och/eller natursevärdheter

Miljöpåverkan och åtgärder 25 YH-poäng

 • Miljöpåverkan kopplat till besöksnäringen.
 • Miljöledningsarbete i verksamheter
 • Standarder för miljöledning och övriga standarder med koppling till hållbarhetsarbete.
 • Miljömärkningar för produkter och tjänster.
 • Miljömärkningar för event
 • Verktyg för hållbarhetsredovisning

Hållbar destinationsutveckling 35 YH-poäng

 • Miljömässiga hållbarhetsstrategier
 • Politikens roll på destinationen
 • Tillvägagångssätt för att arbeta med destinationens intressenter och dess styre
 • Förändringsstrategier
 • Begreppen Linkage-Leakage och bakomliggande faktorer

LIA 35 Yh-poäng

 • Kunna omsätta teoretiskt erhållna kunskaper praktiskt.
 • Ha färdigheter i att utföra vanligt förekommande uppgifter på arbetsplatsen.
 • Ha kunskaper om företagets miljömässiga hållbarhetsstrategier med fokus på miljöeffekter och lösningar inom besöksnäringen.
 • Ha kunskaper om affärsutveckling och marknadsföringsstrategier inom företaget.
 • Ha kompetenser för att kunna väva samman kunskaper och färdigheter för progression i att kvalitativt utföra yrket som affärsutvecklare för hållbar turism.
 • Praktiskt omsätta affärsmodeller och processer i företagets verksamhet med fokus på samband mellan strategiskt hållbarhetsarbete och lönsamhet.
 • Praktiskt tillämpa sina färdigheter att utforska det socialantropologiska perspektivet på upplevelsen för värd och gäst samt dynamiken i samspelet och dess effekt.
 • Ha kunskaper om hur företaget riktar sin kommunikation mot olika segment.
 • Ha förståelse och insyn i organisationsstruktur och arbetssätt inom företaget.

Förkunskapskrav

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHETSKRAV

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Lägst betyg E i nedanstående ämnen (eller motsvarande):

 • Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2)
 • Engelska 6
 • Matematik 1

Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Reell kompetens

Kartläggning av reell kompetens sker via bedömning av kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits genom tidigare arbetslivs- och livserfarenhet. Detta kan ske om sökanden saknar formella intyg som en gymnasieexamen.

Oavsett hur den sökande har tillägnat sig sin kompetens, kan bedömningen av reell kompetens genomföras utifrån dokumentation som den sökande skickar in och/eller utifrån tester Akademi Båstad Yrkeshögskola genomför.

Dokumentationen kan vara t.ex. intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Bedömning av reell kompetens via behörighetsprov, kan göras på olika sätt, såväl skriftligen som muntligen, t.ex. genom att den sökande löser ett case eller genomför ett teoretiskt prov.  Allt dokumenteras noga och ämneskompetent personal bedömer om den studerande har de kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar behörighetskraven.

Urval

Urvalsgrunderna är branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet samt särskilt prov. Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer då att kallas till särskilt prov.

Särskilt prov

Det särskilda provet består av tre delar:

Syftet med särskilt prov är att bedöma individens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.  Särskilt prov består av:

 1. TEORETISKT PROV, max 20 p.

Skriftligt prov med frågor inom matematik, svenska, engelska och branschkunskap. Testtiden är 25 min. Provet omfattar 20 poäng.

 1. PRAKTISKT PROV, max 10 p.

Ett case som speglar branschen. Uppgiften rör områdena matematik, svenska, engelska och branschkunskap samt ska spegla den sökandes problemlösningsförmåga.  Antagningspersonal bedömer de sökande, utifrån en mall framtagen av ledningsgruppen.

 1. INTERVJU, max 20 p.

Vid intervjun kartläggs den sökandes branschkunskap, språkförmåga gällande svenska samt färdigheter inom områdena problemlösning, affärsmannaskap, kommunikation och ledarskap. Intervjun dokumenteras i ett bedömningsprotokoll.

Ann-Sofie Hörlin

Ann-Sofie Hörlin

Hållbarhetschef, Braathens Aviation

Camilla Jönsson

Camilla Jönsson

Vice ordförande i föreningen Mitt Skåne och Linderödsåsens Turism samt egen företagare inom besöksnäringen

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Helena Wirholt

Helena Wirholt

Kursansvarig, Affärsutvecklare hållbar turism

Johan Delfalk

Johan Delfalk

Guide- projektledare- delägare, Adventura

Matts Skagshöj

Matts Skagshöj

Utbildare och konsult inom Strategisk kommunikation och konceptutveckling

Paula Terne

Paula Terne

Group HR/CSR Manager på Lindab, Lindab

Sofie Bromée

Sofie Bromée

Projektledare, Event in Skåne

Sofie Karlsborn

Sofie Karlsborn

Miljöstrateg

Pin It on Pinterest

Share This