Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism, 200 YH poäng

Att utveckla och genomföra verktyg för en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter (ur: FN:s Agenda 2030).

Vi vänder oss till dig som vill arbeta med natur och kulturturism och som brinner för en hållbar utveckling inom besöksnäringen. Under utbildningen får du den kunskap som krävs för att starta eget eller utveckla en verksamhet inom utomhusturism. Utbildningen fokuserar alltså på företag inom hållbar aktivitetsbaserad natur och kulturturism, vandring, cykling, klättring, segling….Listan kan göras lång! En ökande turism innebär att kraven på en ansvarsfull och hållbar utveckling av besöksnäringen ökar. Att hållbarhetsfrågorna har flyttats upp på agendan har ingen missat och i utbildningen arbetar vi med hållbarhet inom alla tre områden, miljö, social och ekonomisk hållbarhet.

Denna utbildning startar hösten 2019!
Vi tar emot ansökningar fr o m 1/2 2019.

Ring gärna 0431-772 18 för mer info!

Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism

Senast ändrad: Jan 18, 2019

Intresset ökar ständigt för vår i många delar orörda natur och tillgången till den. Genom vår unika allemansrätt och våra skyddade områden är Sverige attraktivt både nationellt och internationellt.När värdefulla natur- och kulturområden blir attraktioner för friluftsliv,
turism och besöksnäring bidrar man också till lokal utveckling genom att skapa arbetstillfällen och främjande av lokal kultur och lokala
produkter. En ökande turism innebär också ett ökat tryck på redan utsatta områden och för att kunna arbeta med att mildra de potentiellt
negativa effekterna och skapa hållbarhet, krävs en yrkesroll med specifik kompetens inom området natur- och kulturturism.
Vi vänder oss till sökande som är lösningsfokuserade, kreativa och som vill jobba med att hitta nya marknader och projekt inom
utomhusturismen. Som affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism får du under utbildningens gång verktyg för att starta
eget eller utveckla en verksamhet.

 

Utbildningen är skapad tillsammans med branschen och ger dig rätt verktyg för att arbeta med hållbar natur – och kulturturism.

Tänkta yrkesroller:

  • Egenföretagare inom hållbar natur – och kulturturism
  • Affärsutvecklare inom hållbar natur – och kulturturism
  • Konceptutvecklare inom hållbar natur – och kulturturism
  • Destinationsutvecklare inom hållbar natur – och kulturturism

Utbildningen kommer att vara delvis på distans vilket innebär att du kan arbeta under utbildningen utom 2-3 dagar i månaden då du är på plats i Båstad. Dina egna studier planerar du själv och kommunikation med skolan sker via en lärplattform.

Naturturismföretagare med vilja att utvecklas – kombinera förtagande med praktiska studier som du omsätter direkt i din verksamhet. Utbildningen Affärsutvecklare inom natur- och kulturturism ger dig redskap för en hållbar företagsutveckling.

Se David Lindegren berätta om sin verksamhet och varför du ska söka till utbildningen!

KURSINNEHÅLL

Hållbar natur. och kulturturism 25 YH-poäng

Den studerande ges en grundläggande översikt av turistbranschen i Sverige, med särskilt fokus på utomhusturism och kulturmiljöer (kultur i vid bemärkelse) samt olika kulturhistoriska sevärdheter. Vidare ges en introduktion till företagsekonomi och marknadsutvecklingen på området ur ett internationellt perspektiv. Den studerande tränas i att genomföra omvärldsanalyser och bedöma omvärldsfaktorer ur politiskt, ekonomiskt, socialt och tekniskt perspektiv, i förhållande till mål som uttrycks i Agenda 2030. Vidare behandlas översiktligt områden som rör allemansrätt, miljö- och naturskydd, samt hållbart brukande av kulturmiljöer och känsliga naturområden.

Att bedriva outdoor-turism, 35 YH-poäng

Kursen behandlar praktiska tillämpningsområden för utomhusbaserad turism och aktiviteter inom ramen för hållbar natur- och kulturturism, med betoning på ”soft adventure”. Särskilt fokus läggs vid aspekter som gruppledarskap och värdskap (ex. för roller som naturguider och utomhuspedagoger), certifieringar och säkerhetsfrågor, tillståndsansökningar och försäkringsfrågor. Vidare diskuteras olika aktörers roller och betydelse, såsom myndigheters roll för såväl tillståndsgivning som utveckling av kommersiella aktiviteter och verksamheter inom området.

Att utveckla destinationer och koncept, 35 YH-poäng

Den studerande tränas i att använda verktyg för utveckling av koncept och destinationer med fokus på hållbar utomhusbaserad natur- och kulturturism. Förutsättningar för hållbara tjänster och produkter studeras, liksom metoder för målgruppsanalyser och besökares olika förutsättningar och behov. Särskilt fokus ägnas åt hur verksamheter och produkter kan utvecklas på ett sätt som främjar lokal social och ekonomisk utveckling, och som skapar arbetstillfällen på orten. Vidare studeras betydelsen av besöksnäring och samverkan för en levande landsbygd och hur verksamheter inom området kan bidra till att öka förutsättningarna att ta hand om och utveckla intressanta kulturhistoriska miljöer. De studerande erbjuds generell kunskap kring hur man arbetar strukturerat med marknadsföring i digitala kommunikationsmiljöer, med särskilt fokus på storytelling som strategi. Vidare tränas deltagarna i färdigheter för att förbereda och genomföra marknadsföringsaktiviteter i någon av de relationsbyggande sociala kanalerna, samt i presentationsteknik.

Kvalitetssäkring och hållbarhet, 25 YH-poäng

Kursen ger fördjupad kunskap om turismens effekter, samt färdigheter kring bedömning av miljöfrågor och andra hållbarhetsfrågor i verksamheter, vid event samt avseende produkter och tjänster. Den studerande tränas i färdigheter att identifiera och utvärdera hållbara verksamheter inom besöksnäringen och kompetens i att utifrån en bedömning av befintliga förhållanden strukturera arbetet och uppfylla kunders och övriga intressenters hållbarhetskrav. Vidare studeras hur miljö- och kvalitetsarbete kan bedrivas på lokal nivå, inom verksamheter eller i samverkan med andra.

Företagsekonomi och marknad, 40 YH-poäng

Kursen ger färdigheter i företagande och verksamhetsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom besöksnäringen. De studerande ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om företagsekonomiska modeller, marknadsföring och vad som påverkar lönsamheten i en verksamhet. Områden som affärsplanering, budgetering och bokföring, samt prissättning och Revenue Management ägnas särskilt fokus under kursen. Hållbart företagande, socialt ansvarstagande och kopplingen till profilering, branding och employer branding studeras, liksom förutsättningarna för en lyckad marknadskommunikation. Vidare studeras hur egna och andras resurser kan hanteras så att lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas för att uppnå resurseffektivitet och goda verksamhetsresultat. Slutligen ges de studerande inblick i hur digitala säljstöd och IT-baserade marknadsföringssystem kan användas för att framtidssäkra en verksamhet.

LIA , 35 YH-poäng

För LIA-perioden gäller att de studerande under handledning ska omsätta erhållna kunskaper från undervisningen i skolan praktiskt för att utveckla en egen verksamhet/destination, eller i en befintlig verksamhet på en arbetsplats. Genom kursen utvecklar deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter inom hållbar besöksnäring. LIA utgör således en fortsatt fördjupning utlokaliserad i arbetslivet, i enlighet med utbildningens övergripande mål (se inledning). Under kursen erbjuds därför LIA i någon av följande tre huvudsakliga former; 1) utveckling av en ny verksamhet och/eller destination, 2) utveckling av ett befintligt företag och/eller destination, 3) utveckling av ledarskap och medarbetarskap inom ett befintligt företag/destination. LIA-arbetet redovisas för andra delar av klassen och LIA-handledaren vid slutet av kursen.

Examensarbete, 10 YH-poäng

I examensarbetet ska de studerande omsätta erhållna kunskaper från undervisningen och sin LIA-period till en sammanhållen rapport eller affärsutvecklingsplan för sitt eget företag, en ny verksamhet, eller någon befintlig verksamhet. Rapporten ska innefatta en nulägesanalys, målsättningar, samt utvecklingsstrategier och en handlingsplan. Utvecklingsstrategierna ska ha ett tydligt och framträdande hållbarhetsperspektiv. Handlingsplanen ska innefatta åtgärder som specialinriktas mot något eller några av följande områden; destinations- eller produktutveckling/paketering, affärs- eller verksamhetsutveckling, ledarskap och medarbetarskap, värdskap eller marknadsföring och IT. Kursen tar utgångspunkt i tidigare kursers mål och syften, samt tillämpbara delar av Agenda 2030.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i nedanstående ämnen (eller motsvarande):

  • Engelska 6
  • Matematik 2

Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Reell kompetens

Kartläggning av reell kompetens sker via bedömning av kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits genom tidigare arbetslivs- och livserfarenhet. Detta kan ske om sökanden saknar formella intyg som en gymnasieexamen.

Oavsett hur den sökande har tillägnat sig sin kompetens, kan bedömningen av reell kompetens genomföras utifrån dokumentation som den sökande skickar in och/eller utifrån tester Akademi Båstad Yrkeshögskola genomför.

Dokumentationen kan vara t.ex. intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. Bedömning av reell kompetens via behörighetsprov, kan göras på olika sätt, såväl skriftligen som muntligen, t.ex. genom att den sökande löser ett case eller genomför ett teoretiskt prov.  Allt dokumenteras noga och ämneskompetent personal bedömer om den studerande har de kunskaper, färdigheter och kompetenser som motsvarar behörighetskraven.

Urval

Urvalsgrunderna är branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet samt särskilt prov. Om det finns fler behöriga sökande än vad det finns platser på utbildningen startar en urvalsprocess. Alla behöriga sökande kommer då att kallas till särskilt prov.

Särskilt prov

Det särskilda provet består av tre delar:

Syftet med särskilt prov är att bedöma individens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.  Särskilt prov består av:

  1. TEORETISKT PROV, max 20 p.

Skriftligt prov med frågor inom matematik, svenska, engelska och branschkunskap. Testtiden är 25 min. Provet omfattar 20 poäng.

  1. PRAKTISKT PROV, max 10 p.

Ett case som speglar branschen. Uppgiften rör områdena matematik, svenska, engelska och branschkunskap samt ska spegla den sökandes problemlösningsförmåga.  Antagningspersonal bedömer de sökande, utifrån en mall framtagen av ledningsgruppen.

  1. INTERVJU, max 20 p.

Vid intervjun kartläggs den sökandes branschkunskap, språkförmåga gällande svenska samt färdigheter inom områdena problemlösning, affärsmannaskap, kommunikation och ledarskap. Intervjun dokumenteras i ett bedömningsprotokoll.

Utbildningsperiod och utbildningsort

Utbildningsperioden är september 2018 – oktober 2019, studietakt 75%

Utbildningsort är Båstad.

Annika Borgelin

Annika Borgelin

Projektledare för projektet "Aktiv livsstil Båstad Bjäre"

Bosse Säll

Drumlin Ecokonsult AB

Camilla Jönsson

Camilla Jönsson

Vice ordförande i föreningen Mitt Skåne och Linderödsåsens Turism samt egen företagare inom besöksnäringen

Catarina Arvidsson

Steninge vandrarhem

Daniel Åberg

Förvaltare och platschef Kullabergs Naturreservat

Ewa Nilsson

Ewa Nilsson

Rektor vid Akademi Båstad Yrkeshögskola

Johan Delfalk

Johan Delfalk

Guide- projektledare- delägare, Adventura

Johanna Ramel

Johanna Ramel

Öveds Kloster

Madelene Larneby

Projektledare och utbildare, Larneby.com

Matts Skagshöj

Matts Skagshöj

Utbildare och konsult inom Strategisk kommunikation och konceptutveckling

Sofie Bromée

Sofie Bromée

Projektledare, Event in Skåne

Sofie Karlsborn

Sofie Karlsborn

Miljöstrateg

Ansökan

Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen.

Tryck här för att göra din ansökan!

Pin It on Pinterest

Share This