INFORMATION

Senast ändrad: 30 okt, 2019

 

Om du är skriven i Båstads kommun, studerar på gymnasieskola och har mer än 6 km till skolan så har du rätt att ansöka om busskort, detta gör du på kommunens kundcenter. Har du inackorderingstillägg har du inte rätt till busskort.  

På Akademi Båstad gymnasium använder vi Schoolsoft som lärplattform. Vid skolstart får elever och vårdnadshavare inlogg till plattformen. Vi eventuella problem kontakta Expeditionen på 0431-777 50

Vid Sjukanmälan, lämna meddelande på tel 0431-777 51

 

Busskort

Om du är från Båstads kommun och berättigad till busskort hämtar du ditt busskort på
kommunens kundcenter. Förlorat busskort ersätts av eleven själv till en kostnad av 300 kr.
Om du flyttar eller avslutar dina studier och inte längre är berättigad till busskort skall
det omedelbart återlämnas.

Byte av kurs/program/studieinriktning

Om du önskar byta kurs inom det individuella valet eller valbara kurser vänder du dig till
din mentor som hjälper dig att byta hos skolans studie- och yrkesvägledare.

CSN

Studiebidrag är pengar du får från CSN när du går på gymnasiet och studerar på heltid (för
elever under 20 år). Studiebidraget utbetalas sista bankdagen i varje månad. Gäller ej elever
som fortfarande har barnbidrag. Studiebidraget utbetalas under tio månader (september –
juni) och kommer automatiskt när du börjar skolan. Extra tillägg kan sökas och prövas
gentemot elevens och föräldrarnas ekonomi. Blanketter finns hos skolans kurator.
Observera att studiebidraget kan komma att dras in vid hög frånvaro.

Drogpolicy

Det är förbjudet att använda alkohol, tobak, narkotika och andra droger i skolan.
Drogpolicyn, som delas ut vid skolstart, ska undertecknas av elev och målsman.

Elevinflytande

Elevkåren utgörs av valda representanter och ska tillvarata elevernas intressen; t ex
upplägg av skolarbetet, den inre och yttre miljön på skolan och gemensamma aktiviteter.
I gymnasieskolan ska det i varje klass utses en klassrepresentant. Denna representant deltar
vid elevkårens möten. Klassrådet består av mentor och klassens elever. Protokollfört
klassråd ska genomföras varje termin
Elev- och personalrepresentanter från gymnasieskolan och vuxenutbildningen träffas tre
gånger per termin. Där behandlas frågor som är viktiga för skolans verksamhet.
Elevskyddsombud ska utses, minst två per program. Deras uppgift är bland annat att aktivt
delta i skyddsronderna. Dessa genomförs regelbundet för att säkerställa en god fysisk och
psykisk arbetsmiljö

Försäkring

Alla elever är försäkrade under sin skoltid.
Om en skada inträffar skall detta anmälas till försäkringsbolaget (se separat folder).

Inackorderingsbidrag

Elev under 20 år ansöker om inackorderingsbidrag i sin hemkommun

Ledighet

Behöver elev ledighet från skolan för enskild angelägenhet får mentor bevilja sådan högst
tre dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Längre ledighet än fem dagar under ett
läsår beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Den beviljas av rektor. All ansökan om
ledighet lämnas till mentorn. Blankett finns på expeditionen. Ansökan om ledighet ska
lämnas senast en vecka i förväg.
Ledighet beviljas aldrig vid nationella provdagar.
Skolan erbjuder ingen ”extra service” i form av t ex särskild handledning, uppföljning eller
skrivtillfälle utan eleven ansvarar själv för sina studieresultat till följd av frånvaron.

Likabehandlingsplan

Alla elever och personal är ansvariga för att verka mot och ingripa vid mobbning och
kränkande särbehandling. Likabehandlingsplanen finns på Schoolsoft och här

Ordningsregler

1. Bete dig mot andra som du själv vill bli bemött. Tänk efter hur du själv vill att andra ska
bete sig mot dig och bete dig sedan så mot andra.
2. Behandla dina klasskamrater, lärare och annan skolpersonal med respekt.
3. Ta med dig nödvändigt material och kom i tid. Ta ansvar för dina studier!
4. Varje lärare bestämmer om mobiltelefon får tas med på lektionen.
5. Använd matkort och håll mattiderna.
6. Följ separata regler för användning av skolans datorer.
7. Var rädd om all egendom i skolan. Håll snyggt i klassrum och uppehållsutrymmen. Efter
sista lektionen skall stolar sättas upp på borden. Glöm inte att stänga fönster och dörrar.
8. Du ansvarar själv för dina värdesaker. Undvik att förvara värdesaker i klassrummet. Skolan
har ingen försäkring som täcker förstörda eller bortkomna kläder och andra tillhörigheter.
9. Skolan är en rökfri miljö. Tobakslagen säger att”rökning är förbjuden i lokaler som är
avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom.
Förbudet gäller även skolgårdar och motsvarande områden utomhus.”
10. På skolan råder totalt förbud mot att fotografera och filma. (Brottsbalken 4 kap §6a)

Sjukanmälan

Anmälan om sjukfrånvaro ska ske senast kl 09.20 på tfn 0431-777 51 eller via
Schoolsoft. Vid beräknad sjukfrånvaro mer än en dag, kan detta meddelas redan första
dagen.
Förälder/vårdnadshavare sjukanmäler elever under 18 år
Elev som insjuknar under dagen anmäler till undervisande lärare eller mentor. Träffas ej
dessa görs anmälan till skolans expedition. Elever över 18 anmäler frånvaro via Schoolsoft.
Sjukintyg krävs vid frånvaro mer än en vecka och vid upprepad korttidsfrånvaro.

Skolmat

I skolans matsal serveras lunch mellan klockan 11.45 – 13.00.

Maten på gymnasiet är sedan januari 2017 helt avgift för eleverna. 
Båstads kommun erbjuder:
  • Hemlagad mat av kvalitetssäkrade råvaror. Exempelvis kött från djur där vi ställt djurskyddskrav och råvaror utan onödiga tillsatser.
  • Tre varmrätter dagligen, varav en vegetarisk och en soppa.
  • MSC märkt fisk
  • Potatis från Bjäre
  • Bjärekyckling 3-4 ggr per år.
  • Salladsbuffé med säsongens grönsaker, rotfrukter, baljväxter m.m. Vissa ekologiska.
  • Hembakat färskt bröd dagligen, pålägg vissa dagar
  • Ekologisk mjölk och vatten med och utan kolsyra.

Matkort krävs.

Vid behov av specialkost ska en särskild blankett fyllas i. Blanketten finns på expeditionen.

Utvecklingssamtal

Mentorerna ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Samtalet ska
ge elever och vårdnadshavare insyn och delaktighet i hur eleven utvecklas. Elevens
individuella studieplan utgör den röda tråden i samtalet.

Pin It on Pinterest

Share This